Sammenlign oss med andre

På Finansportalen kan du sammenligne våre priser med andre verdipapirforetak:

www.finansportalen.no

Hovedkontor

KRAFT FINANS
Postboks 1063
4391 Sandnes
51 97 74 40
resepsjon@kraftfinans.no

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i markedet, verdipapir-markedet, fondenes risikoprofil, kostnader i fond, samt forvalternes generelle suksess i utvelgelse av investeringer i porteføljene. Investeringene vil utføres etter beste skjønn og informasjonen på kraftfinans.no er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. For øvrig informasjon vises det til Kraft Finans’ alminnelige forretningsvilkår som er tilgjengelig på kraftfinans.no.