MARKEDET:

De globale markedene hadde en noe svakere utvikling i desember, og verdensindeksen var ned 1,73 prosent målt i norske kroner. Våre porteføljer klarte seg imidlertid bra, og slo markedet også denne måneden. Oslo børs leverte over fem prosent avkastning. Etter å ha hatt en svak utvikling gjennom året, styrket den norske kronen seg betydelig i desember.

Desember ble avslutningen på et sterkt år i aksjemarkedene. Av konkrete hendelser av betydning så vant de konservative valget i Storbritannia, og Brexit-prosessen er sannsynligvis ordnet og mer forutsigbar enn tidligere. USA og Kinas «fase 1-avtale» ga også positive impulser til markedet. Langsiktige statsrenter steg noe mot slutten av året, men er fortsatt lavere enn ved starten av 2019.

Per 31. desember 2019
Desember Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
Forsiktig 0,30 % 10,17 % 10,17 % 5,42 % 4,48 %
Indeks forsiktig -0,48 % 9,07 % 9,07 % 4,45 % 4,59 %
Differanseavkastning 0,77 % 1,10 % 1,10 % 0,97 %
 

 

Balansert -0,03 % 13,47 % 13,47 % 6,21 % 5,83 %
Indeks balansert -0,89 % 14,64 % 14,64 % 6,95 % 8,23 %
Differanseavkastning 0,87 % -1,17 % -1,17 % -0,74 %
 

 

Offensiv -0,18 % 16,30 % 16,30 % 6,85 % 6,84 %
Indeks offensiv -1,31 % 20,44 % 20,44 % 9,47 % 12,82 %
Differanseavkastning 1,13 % -4,13 % -4,13 % -2,62 %
 

 

100 prosent aksjer -0,46 % 21,43 % 21,43 %
Indeks 100 prosent aksjer -1,94 % 29,60 % 29,60 %
Differanseavkastning 1,48 % -8,17 % -8,17 %
 

 

Oslo Børs 3,21 % 16,51 % 16,51 % 10,85 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) -1,94 % 29,60 % 29,60 % 13,25 %
*  Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat. ** Annualisert avkastning utover 1 år.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.

Porteføljen

I desember fikk vi de mest positive avkastningsbidragene på aksjesiden fra Norge/Norden og vekstmarkeder. Posisjoner i US Dollar og Euro hadde litt motvind på grunn av valuta (styrket norsk krone), men hadde positiv utvikling i lokal valuta. Så langt har fondene vi bruker vist seg å tåle markedsfall meget bra, samtidig som vi har fått med oss oppsiden, og vel så det, når markedene har steget. Obligasjonsindeksen falt 0,30 prosent i desember, mens rentefondene i våre porteføljer steg mellom 0,41 og 0,68 prosent.

Vi er godt fornøyde med porteføljeutviklingen i desember, og med forrige kvartal som helhet. Vi har lykkes med å redusere risikoen i porteføljene samtidig som vi har slått indeks i perioden.

Aksjefond Avkastning desember
Holberg Norge 5,98 %
Odin Sverige C 4,15 %
Fidelity Energing Markets 1,99 %
Schroder Asian Opportunities 1,28 %
Kraft Global B 1,08 %
AS European Equity -0,87 %
BGF European Special Situations -1,00 %
Vontobel US Equity -2,41 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -2,52 %
DNB Teknologi -2,59 %
JP Morgan US Small Cap Growth -3,88 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.