Her kommer en ny månedsrapport for modellporteføljene. Målt mot indeks så leverte alle porteføljene positiv absolutt og relativ avkastning i mai. Rentefondene våre fortsatte klatringen oppover etter fallet, og det var en god måned for norske og svenske aksjer. I lokal valuta var avkastningen i mange av fondene bedre enn hva som fremkommer i tabellene, men den norske kronen styrket seg 4,9 prosent mot amerikanske dollar og 3,4 prosent mot euroen.

På rentesiden har vi overvekt av norsk kreditt. Indeksen vi sammenligner denne delen av porteføljen med er OSE Stat 3.00. Den indeksen inneholder ikke kreditt, men det finnes dessverre ingen andre gode alternativer. Derfor blir også det relative resultatet mot indeks skadelidende. Kraft Høyrente og Landkreditt Extra har imidlertid hentet seg veldig godt inn siden markedet bunnet ut i midten av mars, og foreløpig i juni har de fortsatt med den flotte klatringen. Jeg er derfor ikke bekymret og vi er sterke i troen på at vi kommer til å hente inn gapet mot indeksen. Overvekt innen kreditt er et aktivt valg vi har tatt og vi er trygge på at dette er riktig valg.

På aksjesiden ser vi at JPM US Small Cap og Vontobel US Equity fungerer meget bra sammen. Det samme gjør BGF Special Sits og Aberdeen European Equity. DNB Teknologi og Odin Sverige er godkjent når det kommer til absolutt avkastning, men skulle ideelt sett vært bedre også på relativ avkastning. Utfordringene så langt i år må vi knytte opp mot Norge/Emerging Markets og Asia. Kraft Global, Holberg Norge, Fidelity Emerging Markets og Schroder Asia har så langt i år alle svakere prestasjon enn egen indeks. 10 prosent av porteføljen til Kraft Aksjer er investert i Kraft Global, og 10 prosent i Holberg Norge. Begge har under coronakrisen opplevd et markant fall, og derfor har det vært vanskelig å slå indeksen. Nå har imidlertid begge disse fondene hatt en meget god utvikling i juni, så de vil forhåpentlig være et solid bidrag på den positive siden når vi skal gjøre opp juni måned.

I starten av juni ble det også klart at Vegard Søraunet slutter som forvalter av ODIN Sverige. ODIN Sverige vil framover bli forvaltet av Jonathan Schönbäck, som i dag forvalter ODIN Small Cap. Slike forvalterbytter skjer fra tid til annen, og det kan få konsekvenser for hvordan vi betrakter fondet. Denne beskjeden fikk vi samtidig som markedet, og i etterkant av at de seneste fondsendringene ble besluttet. Vi kommer ikke til å haste-beslutte å ta ut fondet nå. Vi kommer imidlertid til å ta en samtale med Jonathan Schönbäck i nærmeste fremtid, for å forsikre oss om at fondet er godt ivaretatt, og at han både er motivert og kapabel til å videreføre forvaltningen på en best mulig måte. Han er en anerkjent forvalter med veldig gode resultater.

 

Mvh

Georg Gøllner

Leder Seleksjon

Per 31. mai 2020 **
Mai Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
KRAFT FORSIKTIG 1,42 % -3,80 % 2,31 % 2,23 % 4,37 %
Indeks forsiktig -0,12 % 1,49 % 6,92 % 4,11 % 5,27 %
 

 

KRAFT BALANSERT 1,10 % -2,81 % 5,26 % 3,00 % 5,68 %
Indeks balansert -0,26 % 1,83 % 10,48 % 6,20 % 9,45 %
 

 

KRAFT OFFENSIV 0,82 % -2,77 % 6,94 % 3,22 % 6,69 %
Indeks offensiv -0,41 % 1,96 % 13,90 % 8,22 % 14,74 %
 

 

KRAFT AKSJER 0,18 % -2,60 % 10,45 % 3,84 % 6,23 %
Indeks 100 prosent aksjer -0,66 % 1,77 % 18,71 % 11,09 % 14,05 %
 

 

Oslo Børs 2,79 % -14,46 % -6,49 % 3,90 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) -0,66 % 1,77 % 18,71 % 11,09 %
* Annualisert avkastning utover 1 år.
* * Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.
Aksjefond Avkastning Mai
Odin Sverige C 8,66 %
Holberg Norge 4,44 %
JP Morgan US Small Cap Growth 4,16 %
DNB Teknologi 1,30 %
BGF European Special Situations 1,09 %
AS European Equity 0,91 %
Vontobel US Equity -0,35 %
Kraft Global B -1,84 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -3,75 %
Fidelity Energing Markets -5,23 %
Schroder Asian Opportunities -7,66 %
Rentefond Avkastning Mai
Kraft Høyrente B 3,63 %
Landkreditt Extra 2,87 %
Forte Obligasjon 1,63 %
Arctic Return L 0,78 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.