Markedsoppdatering: 

Her kommer en ny markedsoppdatering fra modellporteføljene. Denne gangen er oppdateringen inkludert månedstallene for mars. Ikke overraskende ble også modellporteføljene preget av coronakrisen og til dels store fall i både aksje- og rentemarkedene.

Per 31. mars 2020
Mars Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
FORSIKTIG -10,36 % -11,31 % -6,10 % 0,04 % 4,54 %
Indeks forsiktig -0,50 % -0,99 % 4,21 % 3,48 % 5,02 %
 

 

BALANSERT -9,10 % -10,60 % -4,00 % 0,87 % 5,92 %
Indeks balansert -1,26 % -2,16 % 5,82 % 5,16 % 9,04 %
 

 

OFFENSIV -8,76 % -11,08 % -3,66 % 1,03 % 6,93 %
Indeks offensiv -2,15 % -3,49 % 7,25 % 6,75 % 14,16 %
 

 

100 PROSENT AKSJER -7,20 % -11,16 % -1,52 % 1,77 % 6,38 %
Indeks 100 prosent aksjer -3,75 % -5,73 % 9,03 % 8,99 % 13,56 %
 

 

Oslo Børs -14,83 % -24,08 % -18,07 % 0,93 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) -3,75 % -5,73 % 9,03 % 8,99 %
* Annualisert avkastning utover 1 år
*  Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.

Månedens bidragsytere: 

I tillegg til markedsuroen forårsaket av coronaviruset inneholdt mars også oljeprisfall og svekkelse av norske kroner til rekordlave nivåer. Porteføljene våre er globale, med en overvekt mot Norge og Norden på aksjesiden, og en overvekt mot norsk kreditt på rentesiden.

Selv om porteføljene er godt diversifiserte og inneholder fond av høy kvalitet, blir alle påvirket når slike ekstraordinære hendelser som coronakrisen inntreffer.

Kreditt har de siste ukene vært ekstremt oversolgt, og målt i norske kroner har fond som opererer i dette markedet falt mer enn globale aksjer. Det er ikke normalt. Effektiv rente i dette markedet er nå unormalt høy, og vi forventer at dette vil normaliseres ganske raskt når Folketrygdfondet og andre aktører tilfører likviditet. Kredittmarkedet vil da begynne å fungere som normalt igjen.

Våre rentefond har også blitt påvirket av dette, og størst utslag ser vi i Landkreditt Ekstra og Kraft Høyrente. Kraft Høyrente har ingen utsalg av betydning de siste ukene, noe som stiller fondet fordelaktig i tiden som kommer. Fondet har unngått å redusere verdier ved å selge på dårlige priser på vei ned, slik andre fond har måttet gjøre for å håndtere uttak. Kraft Høyrente er dermed langt bedre stilt for fremtiden enn sammenlignbare fond. Effektiv rente i fondet er nå nesten 14%.

På aksjesiden har svekkelsen av norske kroner gitt store utslag på avkastningen i enkelte fond. Størst utslag finner vi i fond med norsk og nordisk eksponering, som Odin Sverige, Holberg Norge og Kraft Global. Våre amerikanske, asiatiske og europeiske fond har forøvrig klart seg relativt bra målt i norske kroner. Vi forventer at den norske kronen vil styrke seg når oljeprisen stiger igjen, og frykten avtar i aksjemarkedene generelt. De mest positive bidragsyterne i perioden var DnB Teknologi, Aberdeen European Equity og Vontobel US Equity.

Aksjefond Avkastning Mars
AS European Equity -0,02 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -0,46 %
DNB Teknologi -1,33 %
BGF European Special Situations -2,08 %
Vontobel US Equity -2,10 %
Schroder Asian Opportunities -6,06 %
Fidelity Energing Markets -7,15 %
JP Morgan US Small Cap Growth -7,61 %
Odin Sverige C -10,14 %
Kraft Global B -22,22 %
Holberg Norge -23,08 %

 

Rentefond Avkastning Mars
Arctic Return -3,49 %
Forte Obligasjon -8,58 %
Kraft Høyrente B -15,97 %
Landkreditt Extra -18,43 %

Markedene har vært svært volatile den siste måneden, og vi har sett rekordstore svingninger fra dag til dag. Det kommer en tid hvor frykten i markedene vil avta, de kvantitative lettelsene vil fungere, og koronaviruset vil komme under kontroll. Frem til dette skjer er det som investor viktig å sitte i ro, ha tålmodighet og benytte mulighetene som oppstår underveis.

Mvh

Georg Gøllner

Leder seleksjon

Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.