MARKEDET:

Markedene utviklet seg godt i oktober, og våre porteføljer leverte god avkastning, både absolutt og relativt. Verdensindeksen målt i NOK kom inn på 3,62 prosent for oktober, og er så langt i år opp 27,87 prosent. Oslo børs var opp 1,29 prosent for måneden, og 12,33 prosent siden nyttår.

De økonomiske vekstutsiktene er relativt stabile, og markedet fortsetter oppover. S&P 500 satt i løpet av oktober ny rekord, og det kan se ut til at USA og Kina nærmer seg en form for løsning på handelskrigen. I tillegg ble Brexit utsatt til 31. januar 2020. I mellomtiden skal det avholdes nytt parlamentsvalg 12. desember. Nye utsettelser er heller ikke utenkelig, avhengig av valgresultatet og om de konservative får flertall eller ikke. Sagaen fortsetter med andre ord. Risikoen for en hard Brexit er i det minste blitt redusert. Den amerikanske sentralbanken (FED) reduserte igjen renten, og den norske kronen har fortsatt å svekke seg mot US Dollar og Euro.

IMF, det internasjonale pengefondet, publiserte nye og nedjusterte prognoser for verdensøkonomien. Sammenlignet med tallene fra seks måneder tilbake i tid nedjusterte de prognosene med hhv 0,2 prosentpoeng for 2019 og 0,1 prosentpoeng for 2020.

Vi mener forholdene ligger til rette for en positiv avslutning på året, gitt at vi unngår høyere geopolitisk uro, og samtidig ser en nedskalering av konfliktnivået mellom USA og Kina.

Per 31. oktober 2019
Oktober Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
FORSIKTIG 1,55 % 8,46 % 7,19 % 5,74 % 4,84 %
Indeks forsiktig 1,21 % 8,43 % 7,26 % 5,14 % 4,30 %
Differanseavkastning 0,34 % 0,03 % -0,07 % 0,60 %
 

 

BALANSERT 2,37 % 11,40 % 8,82 % 6,70 % 6,28 %
Indeks balansert 1,94 % 13,71 % 11,56 % 8,17 % 7,67 %
Differanseavkastning 0,43 % -2,31 % -2,74 % -1,48 %
 

 

OFFENSIV 3,01 % 13,79 % 9,87 % 7,48 % 7,40 %
Indeks offensiv 2,67 % 19,21 % 15,98 % 11,24 % 11,85 %
Differanseavkastning 0,34 % -5,42 % -6,11 % -3,75 %
 

 

100 prosent aksjer 4,00 % 18,33 % 12,00 %
Indeks 100 prosent aksjer 3,77 % 27,87 % 22,81 %
Differanseavkastning 0,24 % -9,55 % -10,81 %
 

 

Oslo Børs 1,29 % 14,60 % 0,94 % 12,06 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) 3,77 % 27,87 % 22,81 % 15,90 %
*  Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat. ** Annualisert avkastning utover 1 år.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.

Vår portefølje:

Samtlige porteføljer slo sin referanseindeks i oktober.

Aksjesiden i porteføljene bidro som helhet godt til avkastningen for oktober. Av underliggende fond trekker vi denne gang frem både Odin Sverige og Kraft Global som sterke positive bidragsytere. Vi traff også godt på europadelen i porteføljene, og fondene vi bruker der leverte godt over indeks. USA-eksponeringen var omtrent på markedet, mens Holberg Norge fikk en måned under pari.

Rentesiden i porteføljene inneholdt 0,68 prosent oppgang på Forte Obligasjon, 0,28 prosent Landkreditt Extra, og 0,50 prosent oppgang på Fondsfinans Kreditt. Vårt eget fond, Kraft Høyrente, leverte 0,72 prosent for måneden, og har fått en meget god start på forvaltningen.

Aksjefond Avkastning oktober
Odin Sverige C 6,73 %
BGF European Special Situations 5,50 %
Kraft Global B 5,47 %
Schroder Asian Opportunities 5,15 %
Fidelity Energing Markets 5,01 %
AS European Equity 4,69 %
DNB Teknologi 4,68 %
JP Morgan US Small Cap Growth 4,47 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 3,51 %
Vontobel US Equity 2,21 %
Holberg Norge 0,28 %
Rentefond Avkastning oktober
Kraft Høyrente B 0,72 %
Forte Obligasjon 0,68 %
Fondsfinans Kreditt 0,50 %
Landkreditt Extra 0,28 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.