Kraft Eiendomsinvest I AS

 • Leiekontrakter: Næringseiendommene som fondet investerer i skal ha god underliggende kontantstrøm, lengre kontrakter og solide leietakere.
 • Estimert årlig utbytte 5-7 %
 • Estimert årlig avkastning (IRR): 7-9 %
 • Eiendommer: Fondet skal investere i alle former for næringseiendom innen segmentene storhandel, lager, logistikk, kombinasjon og industri. Eiendommene skal ligge i Norge.
 • Estimert levetid: 7 år etter avsluttet investeringsperiode (5 år og 1+1 år forlengelse)
 • Minimumstegning 200.000 NOK

Hvorfor investere i eiendom nå?

Historisk attraktivt å investere etter perioder med negativt yield-gap:

 • Kraftig økte renter i 2022 og 2023 har medført negativt yield-gap
 • Ved negativt yield-gap vil renten på lånet være høyere enn direkteavkastningen (yielden)

Vi ønsker å være posisjonert når markedet henter seg inn igjen:

 • Historisk har yieldene falt og eiendomsverdiene steget, når rentene faller
 • Siste SSB-anslag er rentetopp i september

Kjøpere gjennom nedgangssykluser har historisk blitt relative vinnere:

 • Hvis historien gjentar seg, kan den kommende perioden gi spennende muligheter

Fondets lange investeringsperiode muliggjør gradvis posisjonering over tid:

 • Mens vi venter på «market recovery», får Fondet løpende kontantstrøm

Allerede nå ser vi gode investeringsmuligheter, til klart korrigerte priser:

 • Ved lang investeringsperiode og eiertid, vil Fondet være godt posisjonert ved vendepunktet til markedet

Robust strategi

 • Langsiktig investeringshorisont med fokus på å beskytte nedsiden
 • Fokus på kontantstrøm og utbyttekapasitet
 • Investeringer med definert potensial
 • Oppnå kritisk masse (flere eiendommer) for å oppnå «porteføljeeffekt» og yieldkompresjon

God makroøkonomisk timing

 • Økt KPI har ført til økte renter, som igjen har ført til økte yielder og reduserte priser på næringseiendom
 • Tegn i makrodata om at inflasjonstoppen er nådd, samtidig som det er muligheter til å kjøpe eiendommer til høye yielder
 • KPI, renter og yield er ventet å gå ned/stabiliseres i løpet av fondets levetid, hvilket kan gi gode muligheter for å realisere verdier på lavere yielder (høyere priser)

Annen informasjon

 • Størrelsen på fondet er minimum MNOK 150
 • Investeringsperiode på 18 mnd. Fleksibelt mandat hvor Forvalter kan åpne og lukke emisjoner og foreta investeringer f.eks. når det oppstår investeringsmuligheter
 • Fondet skal investere i alle former for næringseiendom innen segmentene storhandel, lager, logistikk, kombinasjon og industri. Eiendommene skal ligge i Norge.
 • Eiendommer med lengre kontrakter og solide leietakere
 • Estimert 50-60 % belåning (LTV)

Hvilke investorer er fondet relevant for?

 • Eiendom er en relevant del av porteføljen for de fleste investorer
 • De som søker å eksponere seg mot næringseiendom i det som kan vise seg å bli en svært spennende investeringsperiode
 • De som ønsker å diversifisere sin portefølje og har en mellomlang investeringshorisont (5-7 år)
 • De som ønsker et investeringsalternativ med løpende kontantstrøm
 • Selskaper, privatpersoner, stiftelser og foreninger med overskuddslikviditet – som aksepterer og tåler finansielt at midlene er bundet opp i Fondets levetid

Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Klikk her

Investering i næringseiendom

Investering i næringseiendom har siden 2016 vært et høyt etterspurt investeringsprodukt hos Kraft Finans’ kunder. Siden 2016 har kundene investert i 45 eiendommer for totalt 11,8 milliarder kroner. I 2023 har eiendomsporteføljen totale leieinntekter på cirka 500 millioner kroner. Noen av eiendommene har blitt videresolgt og derfor består eiendomsporteføljen i dag av 30 eiendommer. De solgte eiendommene ga kundene en gjennomsnittlig totalavkastning på cirka 40 prosent.

Hvorfor investere i eiendom?

 • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
 • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
 • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
 • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

Risiko og muligheter ved investering i eiendom

 • Næringseiendom/prosjektet er finansiert med en andel fremmedkapital (lån), dette er med å påvirke risikoen og avkastningen i prosjektet.
 • Et risikoelement innenfor næringseiendom er hvilke type leietaker eiendommen har og denne sin betalingsevne. I dette prosjektet er det et mål om å kjøpe eiendommer med solide leietakere på lange leiekontrakter.
 • Vi anbefaler investorer å lese seg opp på prosjektets risiko og muligheter i prosjektets prospekt, eller kontakte en rådgiver for å få en nærmere gjennomgang.

Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

Alf Rune Svee

Daglig leder, Sandnes

  Hallstein Holbek

  Daglig leder, Kristiansand

   Anders Gøllner

   Daglig leder, Oslo

    Ronny Hansen

    Daglig leder, Tromsø

     Morten Aune

     Daglig leder, Trondheim

      John Jørgenvåg

      Daglig leder, Ålesund

       Espen Aasebø

       Daglig leder, Bergen

        Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

        Klikk her

        Sjekk om høyrentefond passer for deg

        Sjekk om høyrentefond passer for deg eller din bedrift.

        Før en av våre rådgivere kontakter deg er det nyttig med litt mer informasjon. Vi deler ikke dette med noen andre. Informasjonen benyttes kun for at vi skal gi deg en presis og effektiv oppfølging. Informasjonen vil bli slettet hos oss innen senest seks måneder, se vår Personvernerklæring.        Offentlig Eiendomsinvest I AS

        • Leiekontrakt: Eiendommer med > 7,2 år gjenværende vektet leiekontrakt
        • Estimert årlig utbytte 5-7 % 
        • Estimert årlig avkastning (IRR): 8-10 %
        • Minimumstegning 200.000 NOK
        • Emisjon: I de to første emisjonene ble det investert 761 MNOK i egenkapital
        • Eiendommer: Skal kjøpe eiendom innen segmentene kontor og kombinasjonsbygg
        • Leietakere: Søker å oppnå minimum 60 % offentlige leietakere på porteføljen

        Fond som skal erverve en attraktiv diversifisert portefølje av offentlige eiendommer

        Informasjon om fondet: 

        • Portefølje bestående av attraktive eiendommer kjøpt gjennom individuelle prosesser hvor hvert enkelt prosjekt er nøye vurdert
        • Vi har i lengre perioder fulgt med på opp mot 50 eiendommer over hele landet som oppfyller de ønskede kriteriene
        • Kjøp av eiendommene « off market », eller gjennom en til en prosesser med næringsmeglere gjennom nettverk har gjort at vi har unngått store budrunder
        • Nøye utvelgelsesprosesser av kjøpsobjekter resulterer i gode priser og danner grunnlag for gode nøkkeltall, både i de enkeltstående prosjektene og på porteføljebasis
        • Høy andel av offentlige leietakere reduserer motpartsrisiko gjennom sikre kontantstrømmer og leietakere
        • Investeringsstrategien baserer seg på å sikre høy kontantstrøm og høye utbytter i eiertiden til tross for lav leietakerrisiko
        • Eiendommene i porteføljen er lokalisert i områder hvor vi har god lokal kjennskap, i tillegg til god kontakt med lokale investorene
        • Aktiv forvaltning av eiendommene gjennom gode dialoger med leietakere har gitt oppside i prosjektene i form av forlengelser av kontrakter til gode vilkår

        Forretningsmulighet

        • Ved å selge eiendommene som en portefølje oppnår man kritisk størrelse og interesse fra kjøpergrupper som institusjoner og spesialiserte oppkjøpsselskaper.
        • De store institusjonelle investorene sitter på mye kapital som ikke har tilgang til de enkeltstående kjøpene som vi og våre samarbeidspartnere har tilgang til skaper en forretningsmulighet som passer vår investeringsstrategi.

        Annen informasjon: 

        • Størrelsen på fondet er minimum MNOK 200 med et mål på MNOK 500-1.000 (EK)
        • Investeringsperiode på 12 mnd. Fleksibelt mandat hvor Forvalter kan åpne og lukke emisjoner og foreta investeringer f.eks. når det oppstår deal flow
        • I de to første emisjonene ble det investert 761 MNOK i egenkapital
        • Skal kjøpe eiendom innen segmentene kontor og kombinasjonsbygg
        • Eiendommer med > 7år gjenværende vektet leiekontrakt
        • Brutto eiendomsverdi på ca. MNOK 50 – 400 per investering
        • 50-65 % LTV belåning per prosjekt
        • Søker å oppnå minimum 60 % offentlige leietakere på porteføljen
        • Minimum 50.1 % eierandel per prosjekt
        To attraktive eiendommer i Kongsvinger, som er leid ut til Politiet, Tollregionen Øst og Domstoladministrasjonen i området, ble de første eiendommene i det nye fondet.

        Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

        HER ER BILDER AV EIENDOMMER SOM FONDET HAR INVESTERT I 

        Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

        Klikk her

        Investering i næringseiendom

        Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og de siste årene er det blitt betalt ut 230 millioner kroner i utbytte til våre kunder, og 256 millioner kroner i gevinst ved salg av eiendommer. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere over 30 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter hos Kraft Finans’ kunder.

        Hvorfor investere i eiendom?

        • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
        • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
        • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
        • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

         

        Risiko og muligheter ved investering i eiendom

        • Næringseiendom/prosjektet er finansiert med en andel fremmedkapital (lån), dette er med å påvirke risikoen og avkastningen i prosjektet.
        • Et risikoelement innenfor næringseiendom er hvilke type leietaker eiendommen har og denne sin betalingsevne. I dette prosjektet er det offentlige leietaker og prosjektet har i så måte en høy grad av sikkerhet.
        • Vi anbefaler investorer å lese seg opp på prosjektets risiko og muligheter i prosjektets prospekt, eller kontakte en rådgiver for å få en nærmere gjennomgang.

        Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

        Alf Rune Svee

        Daglig leder, Sandnes

         Hallstein Holbek

         Daglig leder, Kristiansand

          Anders Gøllner

          Daglig leder, Oslo

           Ronny Hansen

           Daglig leder, Tromsø

            Morten Aune

            Daglig leder, Trondheim

             John Jørgenvåg

             Daglig leder, Ålesund

              Espen Aasebø

              Daglig leder, Bergen

               Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

               Klikk her

               Snack Alternativt Investeringsfond AS

               • Leiekontrakt: 20 år
               • Estimert årlig utbytte 5-8 % 
               • Estimert årlig IRR: 7-10 %
               • Minimumstegning 1.100.000 NOK
               • Lokasjon:  Namsos, Tolga*, Alvdal, Hønefoss, Göteborg og Strömsnäsbruk
               • Triple net leiekontrakter: Leietaker dekker alle eiendomsrelaterte kostnader, samt oppgraderinger og utskiftninger
               • Tomt/areal: Totalt cirka 135 000 m2 tomt og cirka 46 000 m2 BTA bygg
               • Eiendomsverdi: NOK 674.000.000

               Seks industrieiendommer utleid til robust leietaker på 20-årige kontrakter

               Snack Alternativt Investeringsfond AS er en sale-leaseback transaksjon (Selgers datterselskaper er leietaker i eiendommene) for en portefølje med seks lettindustrieiendommer med et samlet areal på ca. 47 000 m2BTA og et samlet tomteareal på ca. 135 000 m2.

               .

               Eiendommene er lokalisert i Namsos, Tolga*, Alvdal, Hønefoss, Gøteborg og Strömsnäsbruk. Eiendommene har umiddelbar tilgang til motorvei samt kort vei til innsatsfaktorer (som melk og kjøtt) som sikrer god produksjon, distribusjon og kortreist mat.

                

               FULLT UTLEID TIL DATTERSELSKAPER AV SCANDZA PÅ 20-ÅRIGE KONTRAKTER

               • Alle kontraktene har en leietid på 20 år med 10 + 10 års forlengelsesopsjoner. Leiekontraktene er «Triple net», som innebærer at leietaker dekker alle eiendomskostnader (forsikring, vedlikehold, eiendomsskatt, oppgraderinger, utskiftninger, m.m.)
               • Synnøve Finden står for ca. 60 prosent av leien (ekskl. Tolga) og Scandza AS er garantist for øvrige leieforhold. Scandza AS har historisk levert en stabil EBITDA margin på ca. 8 prosent og har i dag en robust balanse.
               • Leietakerne har en forretningsmodell som er lite påvirket av økonomiske sykluser, der skandinaviske dagligvarer har hatt en årlig vekst på 2,4 prosent fra 2008 til 2019.

               MULIGHET TIL Å CO-INVESTERE MED SCANDZA-SYSTEMET

               • Scandza vil beholde en 34 prosent eierandel i porteføljen og ønsker med dette å ha et langsiktig eierskap i eiendomsporteføljen. Eierne bak Scandza kan vise til en imponerende historikk, hvor de har løftet omsetningen i Scandza fra 100 millioner kroner i 2008 til 5 milliarder kroner i 2021

               BEGRENSET RESIDUALRISIKO

               • Myndighetene stiller stadig strengere krav til hygiene og til standarden på produksjonslokalene for matproduksjon som innebærer regelmessige investeringer.
               • Bygningene og inventaret har moderne standard, der Scandza er avhengig av å kontinuerlig investere og vedlikeholde byggene for å opprettholde sikker og effektiv produksjon, og med det sikre sin markedsposisjon. Innen utgangen av 2021 forventer Scandza å ha investert over 180 millioner kroner i driftsmidler i byggene sine siden 2018.
               *Endelig salgsbeslutning av eiendommen på Tolga blir tatt av Selger innen 1. oktober 2021

               Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

               Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

               Klikk her

               Investering i næringseiendom

               Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og de siste årene er det blitt betalt ut 180 millioner kroner i utbytte og gevinst ved salg av eiendom til våre kunder. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 25 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

               Hvorfor investere i eiendom?

               • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
               • Lave renter i bank.
               • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
               • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
               • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

                

               Risiko og muligheter ved investering i eiendom

               • Næringseiendom/prosjektet er finansiert med en andel fremmedkapital (lån), dette er med å påvirke risikoen og avkastningen i prosjektet.
               • Et risikoelement innenfor næringseiendom er hvilke type leietaker eiendommen har og denne sin betalingsevne. I dette prosjektet er det offentlige leietaker og prosjektet har i så måte en høy grad av sikkerhet.
               • Vi anbefaler investorer å lese seg opp på prosjektets risiko og muligheter i prosjektets prospekt, eller kontakte en rådgiver for å få en nærmere gjennomgang.

               Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

               Alf Rune Svee

               Daglig leder, Sandnes

                Anders Gøllner

                Daglig leder, Oslo

                 Morten Aune

                 Daglig leder, Trondheim

                  Ronny Hansen

                  Daglig leder, Tromsø

                   Christian Muri

                   Daglig leder, Ålesund

                    Espen Aasebø

                    Daglig leder, Bergen

                     Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

                     Klikk her

                     Tønsberg Etatbygg AS

                     • 94% statlige leietakere
                     • Estimert årlig utbytte 5-7 % 
                     • Betydelig "value add"-muligheter
                     • Minimumstegning 200.000 NOK
                     • Lokasjon:  Tønsberg
                     • Byggeår: 1984, 1996/2018
                     • Areal bygg (2020E): 10.441 kvm
                     • Eiendomsverdi: NOK 371.000.000

                     Attraktiv politistasjon med vesentlige "value-add" muligheter

                     94 % av eiendommene er i dag utleid til Justis- og Beredskapsdept. og Politiets Fellestjenester Dette er i dag administrasjonssenter for Sør-Øst politidistrikt, som er landets tredje største politidistrikt med 1 600 ansatte. Politiet har vært på eiendommen siden 1994 og begge leieforholdene løper til 31.03.2027. Leien er i dag på konservative NOK 1.696 per m2 / 2.147 per m2 (eks / inkl. avtalte tillegg), og det er ingen opsjoner på utløp av leiekontrakten.

                     Eiendommene har en attraktiv beliggenhet i kjernen av Tønsberg sentrum

                     • Tollbodgaten 9 (45 % av arealet er nybygg fra 2018)
                     • Baglergaten 2 er et standsmessig signalbygg i Tønsberg sentrum
                     • Umiddelbar nærhet til alle byens fasiliteter
                     • God tilgang til offentlig kommunikasjon
                      • ~ 3 minutters gangavstand til tog- og busstopp
                     • Raskest voksende kommunen i Vestfold og Telemark
                      • 8,9 % befolkningsvekst mellom 2015 – 2019
                      • SSBs befolkningsframskrivinger indikerer ytterligere 20 % vekst mellom 2019 -2040

                     Betydelige «value add»-muligheter

                     • Moderat snittleie på 1.696 per m2 / 2.147 per m2 (eks / inkl. avtalte tillegg) reduserer reutleierisiko
                     • Ingen opsjoner for leietaker på forlengelse gir vesentlig oppside i leieinntekter
                      • Snittleie for politihus med høy standard på NOK 2.583/m2
                      • Toppleie i Ramberveien 9 er 2.509/m2 (tilsvarende eiendom i Tønsberg sentrum)
                      • Toppleie i Anton Jensens Gate 2 er 2.739/m2 (tilsvarende eiendom i Tønsberg sentrum)
                     • Ledig areal på 670 kvm gir ytterligere mulighet for økning i leie

                     Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

                     Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

                     Klikk her

                     Investering i næringseiendom

                     Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og bare de tre siste årene er det blitt betalt ut 150 millioner kroner i utbytte til våre kunder. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 23 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

                     Hvorfor investere i eiendom?

                     • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
                     • Lave renter i bank.
                     • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
                     • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
                     • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

                      

                     Risiko og muligheter ved investering i eiendom

                     • Næringseiendom/prosjektet er finansiert med en andel fremmedkapital (lån), dette er med å påvirke risikoen og avkastningen i prosjektet.
                     • Et risikoelement innenfor næringseiendom er hvilke type leietaker eiendommen har og denne sin betalingsevne. I dette prosjektet er det offentlige leietaker og prosjektet har i så måte en høy grad av sikkerhet.
                     • Vi anbefaler investorer å lese seg opp på prosjektets risiko og muligheter i prosjektets prospekt, eller kontakte en rådgiver for å få en nærmere gjennomgang.

                     Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

                     Alf Rune Svee

                     Daglig leder, Sandnes

                      Anders Gøllner

                      Daglig leder, Oslo

                       Morten Aune

                       Daglig leder, Trondheim

                        Ronny Hansen

                        Daglig leder, Tromsø

                         Christian Muri

                         Daglig leder, Ålesund

                          Espen Aasebø

                          Daglig leder, Bergen

                           Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

                           Klikk her

                           Bergen Etatbygg AS

                           • 100% statlige leietakere
                           • 9,7 år gjenstående leiekontrakt
                           • 8-10 % estimert utbytte
                           • Minimumstegning 200.000 NOK
                           • Lokasjon:  Bergen
                           • Byggeår: 1989
                           • Areal bygg (2020E): 8.748 kvm
                           • Eiendomsverdi: NOK 347.500.000

                           100 % utleid til offentlig aktør på en 9,7-års leiekontrakt

                           Eiendommen i Bergen er i dag utleid til Fiskeridirektoratet. Leiekontraktene løper til 31. desember 2030. Leiekontrakten er 100 prosent KPI-regulert. Fiskeridirektoratet har lang fartstid på eiendommen med over 30 år som leietaker.

                           Selve eiendommen har sjøbeliggenhet på Nordnes i Bergen sentrum. Alt av sentrumstilbud er i umiddelbar nærhet. Området har etablert seg som et «cluster» preget av statlig virksomhet innen maritim forskning med Havforskningsinstituttet, Norsk Institutt for Vannforskning og Akvariet i Bergen. Alle vinduer og kledning ble byttet og oppgradert i 2018.

                           Eiendommen er regulert til kontor/forretning/lager og boliger som skaper fleksibilitet og gode muligheter for boligutvikling på sikt. Nordnes har blant de høyeste kvadratmeterprisene for boliger i Hordaland.

                           Eiendommen kjøpes til høy nettoyield sammenlignet med tilsvarende transaksjoner med offentlige leietakere på lange avtaler. 100 prosent statlige leietakere gir forutsigbar kontantstrøm, og god estimert utbyttekapasitet og avkastning.

                           Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

                           Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

                           Klikk her

                           Investering i næringseiendom

                           Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og bare de tre siste årene er det blitt betalt ut 150 millioner kroner i utbytte til våre kunder. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 22 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

                           Hvorfor investere i eiendom?

                           • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
                           • Lave renter i bank.
                           • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
                           • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
                           • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

                           Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

                           Alf Rune Svee

                           Daglig leder, Sandnes

                            Anders Gøllner

                            Daglig leder, Oslo

                             Morten Aune

                             Daglig leder, Trondheim

                              Ronny Hansen

                              Daglig leder, Tromsø

                               Christian Muri

                               Daglig leder, Ålesund

                                Espen Aasebø

                                Daglig leder, Bergen

                                 Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

                                 Klikk her

                                 Ski Etatbygg AS

                                 • 100% statlige leietakere
                                 • 12,4 år gjenstående leiekontrakt
                                 • 5-7 % estimert utbytte
                                 • Minimumstegning 200.000 NOK
                                 • Lokasjon:  Ski
                                 • Byggeår: 2008/2013/2018
                                 • Areal bygg (2020E): 10.199 kvm
                                 • Eiendomsverdi: NOK 570.000.000

                                 12,4 års leiekontrakt til statlige aktører

                                 Eiendommen på Ski er i dag utleid til Politiets Fellestjenester. Leiekontraktene løper til 1. februar 2033. Leiekontrakten er 100 prosent KPI-regulert. Eiendommen utgjør det administrative hovedkontoret til Øst Politidistrikt. Norges nest største politidistrikt.

                                 Selve eiendommen er oppført i 2008 og siden oppgradert/utvidet i 2013/2018. Politiets etterspørsel etter areal i området er stigende og det foreligger muligheter for utvidelse på inntil 5000 kvadratmeter innenfor eksisterende regulering (omregulering kan muliggjøre cirka 10.500 kvadratmeter nybygg). Godt tilpasset leietakers behov med skytebane og 18 celler i kjelleren. God parkeringsdekning med garasjekjeller og 89 p-plasser.

                                 Eiendommen har en god beliggenhet med utmerket offentlig kommunikasjon og er lokalisert i etablert næringsområde nær Ski sentrum. Ski er et område i vekst med flere store byutviklingsprosjekter på gang. Nye Follobanen, som ferdigstilles i 2022, vil bruke 11 minutter til Oslo S.

                                 Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

                                 Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

                                 Klikk her

                                 Investering i næringseiendom

                                 Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og bare de to siste årene er det blitt betalt ut 118 millioner kroner i utbytte til våre kunder. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 21 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

                                 Hvorfor investere i eiendom?

                                 • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
                                 • Lave renter i bank.
                                 • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
                                 • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
                                 • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

                                 Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

                                 Alf Rune Svee

                                 Daglig leder, Sandnes

                                  Anders Gøllner

                                  Daglig leder, Oslo

                                   Morten Aune

                                   Daglig leder, Trondheim

                                    Ronny Hansen

                                    Daglig leder, Tromsø

                                     Christian Muri

                                     Daglig leder, Ålesund

                                      Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

                                      Klikk her

                                      Lillehammer Etatbygg AS

                                      • 100% statlige leietakere
                                      • 15,8 år gjenstående leiekontrakt
                                      • 6-8 % estimert utbytte
                                      • Minimumstegning 200.000 NOK
                                      • Lokasjon:  Lillehammer
                                      • Byggeår: 2015/17
                                      • Areal bygg (2020E): 20.593 kvm
                                      • Eiendomsverdi: NOK 924.248.072
                                      • Energimerket: A

                                      15,8 års leiekontrakt til statlige aktører

                                      Eiendommen på Lillehammer er i dag utleid til Statens vegvesen, Fylkesnemnda og Fylkesmannen. Leiekontraktene løper til 01/10/2035 og 16/11/2035. Leiekontrakten er 100 % KPI-regulert. Eiendommen utgjør et av Statens Vegvesens regionkontorer, samt hovedsetet til Fylkesmannen i Innlandet.

                                      Selve eiendommen er oppført i 2015 med tilbygg i 2017. Standarden er gjennomgående høy med fleksible arealer. I tillegg innehar bygget en sterk miljøprofil med energimerke A. Det er god parkeringsdekning i og rundt eiendommen med totalt 170 parkeringsplasser.

                                      Eiendommen har en strategisk god lokasjon nær Lillehammer sentrum. Korte reiseveier og gode kommunikasjonsforhold var grunnen til at eiendommen ble valgt som hovedsetet for Fylkesmannen i Innlandet. Eiendommen ligger i gangavstand til sentrum og Lillehammer skysstasjon. I en rapport fra Statens Vegvesen fra 20.05.2019 er bygget topprangert.

                                      Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

                                      Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

                                      Klikk her

                                      Investering i næringseiendom

                                      Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og bare i 2019 ble det betalt ut 63 millioner kroner i utbytte til våre kunder. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 20 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

                                      Hvorfor investere i eiendom?

                                      • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
                                      • Lave renter i bank.
                                      • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
                                      • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
                                      • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

                                      Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

                                      Alf Rune Svee

                                      Daglig leder, Sandnes

                                       Anders Gøllner

                                       Daglig leder, Oslo

                                        Morten Aune

                                        Daglig leder, Trondheim

                                         Ronny Hansen

                                         Daglig leder, Tromsø

                                          Christian Muri

                                          Daglig leder, Ålesund

                                           Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

                                           Klikk her

                                           Hjem

                                           Vi forvalter din formue

                                           I Kraft Finans skaper vi langsiktige verdier for våre kunder. Gjennom en helhetlig rådgivningstjeneste innen formuesforvaltning kan vi tilby et stort utvalg av eksterne produkter og egen forvaltning.
                                           Book møte med rådgiver

                                           Aksjer


                                           Eiendom


                                           Fond


                                           Kraft Fondene – ekte fondsforvaltning

                                           Kraft Nordic Bonds

                                           Et høyrentefond med fokus på nordiske obligasjoner.

                                           Read More

                                           Kraft Høyrente

                                           Et høyrentefond med fokus på norske obligasjoner.

                                           Read More

                                           Hvorfor velge Kraft Finans?


                                           Selvstendig og ikke bank-eid aktør
                                           Aktive og oppdaterte rådgivere
                                           Markedets kanskje beste verktøykasse
                                           All returprovisjon tilføres kundene
                                           100 prosent fokus på arbeid med investeringer
                                           Nødvendige konsesjoner fra Finanstilsynet

                                           Våre avdelinger


                                           Kontakt oss

                                           KRAFT FINANS SANDNES

                                           Fjerde etasje, Trim Towers,

                                           Larsamyrå 18
                                           4313 Sandnes

                                           51 97 74 40
                                           resepsjon@kraftfinans.no

                                           Se kart

                                           KRAFT FINANS ÅLESUND

                                           Besøksadresse: Lerstadvegen 545
                                           Postadresse: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund

                                           51 97 74 40
                                           resepsjon@kraftfinans.no

                                           Se kart

                                           KRAFT FINANS TRONDHEIM

                                           Besøksadresse: Beddingen 8
                                           Postadresse: Beddingen 8, 7042 Trondheim

                                           51 97 74 40
                                           resepsjon@kraftfinans.no

                                           Se kart

                                           KRAFT FINANS TROMSØ

                                           Besøksadresse: Fredrik Langesgt. 19/21
                                           Postadresse: Postboks 510, 9255 Tromsø

                                           51 97 74 40
                                           resepsjon@kraftfinans.no

                                           Se kart

                                           KRAFT FINANS OSLO

                                           Besøksadresse: Grundingen 6 Aker Brygge
                                           Postadresse: Grundingen 6 Aker Brygge, 0250 OSLO

                                           51 97 74 40
                                           resepsjon@kraftfinans.no

                                           Se kart

                                           KRAFT FINANS BERGEN

                                           Bryggen 3-5, 5003 Bergen

                                           51 97 74 40
                                           resepsjon@kraftfinans.no

                                           Se kart

                                           KRAFT FINANS KRISTIANSAND

                                           Markens gate 34, 4612 Kristiansand

                                           51 97 74 40
                                           resepsjon@kraftfinans.no

                                           Se kart

                                           Media/Marked

                                           Henvendelser fra media eller andre spørsmål av markedsmessig karakter

                                           kan rettes til Marked- og kommunikasjonssjef:

                                           Kurt Arne Nilssen.

                                           975 49 393
                                           kan@kraftfinans.no

                                           Se kart

                                           Klagehåndtering

                                           Hvis du er misfornøyd med ditt kundeforhold har du rett til å klage.

                                           Vi strekker oss langt for å gi våre kunder så god rådgivning og service som overhodet mulig.

                                           Vi setter pris på tilbakemeldinger som gjør at vi hele tiden kan forbedre oss. Din henvendelse vil bli behandlet av vår compliance-avdeling.

                                           51 97 74 40
                                           adv@kraftfinans.no

                                           Se kart

                                           Forvalterne

                                           Renteforvalter

                                           Øivind Thorstensen

                                           Firma: Kraft Finans
                                           Stilling: Renteforvalter
                                           Utdannelse: Bsc (Hons) Management og Msc Finance fra University of Lancaster

                                           Bakgrunn:
                                           2006 – 2016: Credit Investments (Prinsipal Finans) – Investec Bank Plc
                                           2016 – 2017: Credit & Equity Investment (Prinsipal Finans) – Letter One
                                           2017 – 2018: Porteføljeforvalter Heimdal Høyrente
                                           2019: Startet hos Kraft Finans.

                                           Aksjeforvalter

                                           Simen André Aarsland Øgreid

                                           Firma: Kraft Finans
                                           Stilling: Aksjeforvalter
                                           Utdannelse: Siviløkonom med fordypning i finans fra Universitetet i Stavanger

                                           Bakgrunn:

                                           Tidligere har han jobbet med formueforvaltning i Skagenfondene. Ansatt siden 2017 i Kraft Finans AS.