Kraft Bank har vært i full drift i ganske nøyaktig ett år. Bankens 12 første måneder har vært en strålende reise. På ettårsdagen har derfor vår renteforvalter, Øivind Thorstensen sett nærmere på verdien av å eie en bank – og ikke minst hvorfor et eierskap i spesielt Kraft Bank kan lønne seg.

Det som startet med en idé, og utviklet seg til å bli en solid forretningsplan, har det siste året kulminert i en imponerende gjennomførelse. I nyere tid er Kraft Bank den banken som er bygget opp raskest og til lavest kostnad. Veksten det første leveåret har vært formidabel og med klar margin overgått til og med de aller mest optimistiske prognosene. Allerede i andre kvartal 2019 forventer banken å levere en positiv bunnlinje. Det setter aksjemarkedet tydelig pris på og siden nyttår har aksjekursen lagt på seg hele 62,5 prosent.

Da kan en trygt si at bankens aksjonærer, mange av dem også kunder i Kraft Finans, har hatt en veldig flott reise.

Hvorfor eie bank?

Før vi tar for oss hva som er Kraft Banks unike egenskaper, skal vi først se på hvorfor man i det hele tatt bør eie en bank.

Historisk sett har bankens rolle de siste årene endret seg ganske kraftig. Før var bankene en formidler av kreditt og mottaker av innskudd. I dag opererer bankene mer som et supermarked, der det i hopetall selges forskjellige finansielle produkter.

Fra mitt perspektiv er eierskap i en bank interessant fordi det er få andre plasser en kan få like stor giring på egenkapitalen, samt muligheten til å diversifisere bort risiko. Bankene kan ha diversifiserte utlånsporteføljer, som har sikkerhet i eiendom, og derfor en relativt lav kredittrisiko. I tillegg sikrer bankene seg lange inntekter ved hjelp av utlån som er finansiert av innskudd og egenkapital. Summen av dette gir bankene en veldig forutsigbar inntjening.

MEN, i dag er det flere banker som ikke oppnår den lønnsomheten de burde. Generelt sett har bankene opplevd en markant dårligere avkastningen på egenkapitalen. Mens den før lå i sjiktet mellom 18 og 22 prosent, har den i dag falt ned til 12-15 prosent. Jeg mener at dette er en direkte konsekvens av hvor komplekse bankene har blitt de siste årene. Produkttilbudet, kostnadsbildet, regulatoriske rammeverk og kapitaldekningskravet. Alle disse faktorene har bidratt til å øke kompleksiteten.

Misforstå meg rett, det kan fortsatt være veldig lønnsomt å eie en bank, men i dag er det blitt veldig viktig å identifisere riktig bank å eie.

For meg er det veldig viktig å forstå bankens strategi for selve driften. Det vil si at ledelsen evner å utføre den strategien som er lagt til grunn, samt se hvordan rentemarginen utvikler seg i forhold til kredittrisikoen. Det samme gjelder for hvordan kostnadene utvikler seg, og ikke minst hva slags avkastning på egenkapitalen en sitter igjen med.

Alt dette trekker oss i retning en nisjebank som Kraft Bank.

Hvorfor eie aksjer i Kraft Bank?

Banken har en klar strategi som går ut på å hjelpe kunder som har havnet i økonomisk uføre. Dette gjøres ved å samle sammen gammel gjeld og samtidig refinansiere boliglån. I noen få tilfeller er det også nødvendig med et usikret lån på toppen for å få regnestykket til å gå opp.

Hvis vi ser på årsresultatet for 2018 og tallene for første kvartal 2019, er det ikke vanskelig å se at banken har kommet godt i gang. Kraft Bank har bygget en utlånsportefølje som er helt i tråd med strategien som ble lagt til grunn.

Ved utgangen av mars 2019 var utlånsporteføljen på hele 546 millioner kroner. 98 prosent av porteføljen har sikkerhet i eiendom og belåningsgraden er innenfor 85 prosent av verditakstene på eiendommene. Utlånene er fordelt geografisk, men i stor grad fokusert rundt de store byene. Innskuddsrentene ligger på 2,00 prosent og i snitt ligger utlånsrentene en del høyere enn andre banker som tar pant i boligen. Det skyldes at Kraft Bank har kunder med kompliserte økonomiske utfordringer og som kun er kunde av banken en kort periode.

En av bankens store fordeler er det smale produkttilbudet. Dette gjør det lettere å holde fokus og dermed opprettholde en god kredittkvalitet. Kraft Bank er på vei mot lønnsom drift allerede i andre kvartal 2019, noe som rett og slett er imponerende.

Hvis denne veksten opprettholdes er det ikke usannsynlig at utlånsporteføljen kommer til å nå 2 til 2,5 milliarder kroner innen 2021. Aksjekursen har i første kvartal variert fra 8,- kroner i tidlig januar, til 16,- kroner på det høyeste. 4. juni 2019 ble aksjen omsatt for 12,- kroner og det gir en papiravkastning på hele 50 prosent for dem som har vært med siden oppstart.

Banken har også vist at den har veldig god kostnadskontroll. Den gode kontrollen er neppe tilfeldig. Mye skyldes en dyktig ledelse og flinke ansatte, men også her mener jeg det smale produkttilbudet bidrar positivt. Fordelen med et begrenset utvalg er at det er lettere å ha oversikt over kostnader knyttet til system- og IT, markedsføring, compliance, personell, og ikke minst kapitalkostnaden.

Hvis Kraft Bank fortsetter med samme veksttakt, et moderat kostnadsnivå og solid sikkerhet i utlånsporteføljen, er det ikke umulig å oppnå 20 prosent avkastning på egenkapitalen innen utgangen av 2021.

Det er summen av alt dette som gjøre det spennende å eie aksjer i Kraft Bank. Selv om banken fortsatt er nystartet er alle forutsetningene til stede for at banken blir en suksess i overskuelig framtid.

Det kan gi aksjonærene i banken enda mer å glede seg over i årene som kommer.

 

Mvh

Øivind Thorstensen

For ordens skyld. Kraft Finans AS var en av initiativtakerne til etableringen av banken og eier på nåværende tidspunkt 6 prosent av aksjene i banken.

Øivind Thorstensen

Alder: 43
Firma: Kraft Finans
Stilling: Renteforvalter
Utdannelse: Bsc (Hons) Management og Msc Finance fra University of Lancaster.

Bakgrunn:

2006 – 2016: Credit Investments (Prinsipal Finans) – Investec Bank Plc

2016 – 2017: Credit & Equity Investment (Prinsipal Finans) – Letter One

2017 – 2018: Porteføljeforvalter Heimdal Høyrente

2019: Startet hos Kraft Finans.