1. Bakgrunn

Kraft Finans arbeider for å fremme åpenhet, integritet, rettighet og ansvar i alle deler av vår virksomhet, herunder der vi har virksomhet, med våre ansatte, investorer, interessenter og partnere.

I Kraft Finans skaper vi langsiktige verdier for våre kunder. I den sammenheng ser vi hen til bl.a. FNs prinsipper for bærekraftige investeringer (UNPRI), og Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

 

2. Formål

Formålet med denne policyen er å beskrive Kraft Finans sin tilnærming til bærekraftige investeringer, herunder miljø-, sosiale- og selskapsstyringsspørsmål (såkalte ESG-forhold).

Kraft Finans mener et godt fokus på bærekraftige investeringer bidrar til en høyere langsiktig risikojustert avkastning på investorenes midler gjennom å identifisere uønskede risikofaktorer så vel som å finne lønnsomme muligheter.

Kraft Finans anerkjenner at finansbransjen er en viktig del av løsningen for å nå blant annet Paris-avtalens klimamål og det globale arbeidet for å redusere karbonutslipp.

Vi vil derfor søke å fremme arbeidet med ESG også blant andre aktører i bransjen.

 

3. Eierskap og ansvar

Administrerende direktør er øverste ansvarlig for å sikre at policyen etterleves.

Policyen er også forankret i styret til Kraft Finans, som vil gjennomgå policyen minst på årlig basis.

Policyen er gjort kjent alle ansatte i Kraft Finans og vil publiseres på hjemmesiden til selskapet.

Investeringsdirektør er sammen med fondsforvalterne ansvarlig for at policyen integreres i alle investeringsanalyser, beslutningsprosesser og eierskapsutøvelse (der dette er relevant).

 

4. Hvordan integreres ESG i vårt produktspekter og investeringsvirksomhet?

 

4.1. Investeringsbeslutning

Kraft Finans rådgiver våre kunder og investerer selv gjennom Kraft Fondene i ulike fond, aksjer og obligasjoner fra unoterte og noterte utstedere.

ESG er en integrert del av investeringsprosessen til Kraft Finans, der vi kartlegger bl.a. hvordan driften av selskapene er i samsvar med allmenne miljømessige, etiske og sosiale normer. Man vil her særlig benytte UNPRI sine prinsipper som en rettesnor.

ESG-forhold er en integrert del av investeringsbeslutningen i alle aktivaklasser, men informasjonstilgangen og analysen varierer ut fra type investering.

 

4.2. Utelukkelse/ekskludering

Det er av grunnleggende betydning at selskaper som Kraft Fondene investerer i, etterlever internasjonale lover, normer og konvensjoner.

 

Kraft Fondene vil derfor ikke investere i:

  • Selskaper som bidrar til alvorlige og systematiske brudd på menneskeretter og folkeretten.

 

  • Selskaper som produserer eller selger kontroversielle våpen, herunder kjernefysiske våpen, landminer, klasebomber, biologiske og kjemiske våpen.

 

  • Selskaper som er involvert i alvorlige miljøødeleggelser.

 

  • Selskaper som er involvert i systematisk korrupsjon og økonomisk kriminalitet.

 

  • Selskaper som av Norges Bank er utelukket fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland eller står på bankens observasjonsliste.

 

Investeringsdirektør er ansvarlig for at det føres en liste over de selskap som er utelukket. Denne listen kan gjøres tilgjengelig for investorer i fondene på forespørsel. Skulle det vise seg at et selskap som inngår i kundenes investeringsportefølje og/eller Kraft Finans er investert i, bryter noe av det ovenstående, vil det søkes å enten rette opp i forholdet og/eller selge seg ut innen rimelig.

 

4.3. Aktivt eierskap

Kraft Finans søker gjennom sitt indirekte eierskap å bedre relevante ESG-forhold i selskapene de er investert i der dette er mulig gitt eierposisjon. Kraft Finans vil derfor søke å gå i dialog med selskapene og sette fokus på håndtering av vesentlige ESG-risikoer,- og muligheter.

 

5. Interessekonflikt

Hvert av fondene til Kraft Fondene har sitt eget mandat og forvaltes uavhengig av hverandre. Likevel kan det oppstå tilfeller der fondsforvalterne velger å investere i det

samme selskapet. Det kan innebære at flere fond har interesser og stemmerettigheter i det samme selskapet. Hvert fond står fritt til å stemme i overensstemmelse med hva forvalter mener er i andelseiernes beste interesse. Derfor bør det ikke oppstå interessekonflikter mellom fondene med hensyn til anvendelsen av stemmeretten. Fondsforvalterne i Kraft Finans er underlagt strenge egenhandelsregler, og det skal ikke oppstå interessekonflikter mellom fondet og porteføljeforvalter med tanke på anvendelse av stemmeretten.