INFORMASJON OM HÅNDTERING AV INTERESSKONFLIKTER

Kraft Finans er et verdipapirforetak som tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester til en stor og mangfoldig kundekrets. Ved ytelse av investeringstjenester skal Kraft Finans alltid opptre i kundens beste interesse. Det kan derimot oppstå fra tid til annen at Kraft Finans vil befinne seg i situasjoner der en kundes interesser står i motstrid til (i) Kraft Finans’ interesser (inkludert ansatte i Kraft Finans) eller (ii) en annen kundes interesse. I slike situasjoner vil Kraft Finans ta de nødvendige forhåndsregler for å forhindre interessekonflikter, samt å minimalisere potensiell skade for kundene.

Kraft Finans har utarbeidet instrukser om hvordan man skal identifisere potensielle interessekonflikter, og videre hvordan man skal håndtere interessekonflikter slik at kundene ikke blir skadelidende. Disse instruksene er implementert i virksomheten.

Instruksene for identifisering og håndtering av interessekonflikter søker primært å sikre at ansatte som yter investeringstjenester med motstridende interesser, yter disse tjenestene med nødvendig uavhengighet. Dette for å beskytte kundenes interesser. Kraft Finans har iverksatt generelle tiltak for å oppnå dette, blant annet:

  • Instrukser for forsvarlig utveksling av informasjon mellom ulike deler av virksomheten, herunder generell taushetsplikt knyttet til det den ansatte får kjennskap om andres forhold.
  • Selskapets incentivstruktur inneholder diskresjonære vurderingskriterier, og er ikke utelukkende basert på salgsvolum eller lønnsomhet.
  • Instrukser for å påse at investeringsråd som ytes skal gis til investerer er egnet for mottakeren av rådet.
  • Etiske retningslinjer som skal forhindre at Kraft Finans’ ansatte oppnår fordeler på bekostning av Kraft Finans’ virksomhet.
  • Informasjon om potensielle interessekonflikter ved å både være aktiv forvalter og distributør av Kraft Fondene, herunder hvordan dette er ivaretatt i honorarmodellen.
  • Informasjon om at all returprovisjon betalt fra produktleverandør til Kraft Finans, vil bli videreført kundene i sin helhet.

Dersom Kraft Finans’ instrukser for identifisering og håndtering av interessekonflikter ikke er tilstrekkelige for å ivareta kundenes interesser på en betryggende måte, vil Kraft Finans skriftlig opplyse kundene om mulige interessekonflikter. Kraft Finans vil ikke videreformidle ordre på vegne av kunden, før slike opplysninger er gitt.

Ytterligere detaljer vedrørende Kraft Finans’ instrukser for identifisering og håndtering av interessekonflikter er tilgjengelig på forespørsel.