• Leiekontrakter: Næringseiendommene som fondet investerer i skal ha god underliggende kontantstrøm, lengre kontrakter og solide leietakere.
 • Estimert årlig utbytte 5-7 %
 • Estimert årlig avkastning (IRR): 7-9 %
 • Eiendommer: Fondet skal investere i alle former for næringseiendom innen segmentene storhandel, lager, logistikk, kombinasjon og industri. Eiendommene skal ligge i Norge.
 • Estimert levetid: 7 år etter avsluttet investeringsperiode (5 år og 1+1 år forlengelse)
 • Minimumstegning 200.000 NOK

Hvorfor investere i eiendom nå?

Historisk attraktivt å investere etter perioder med negativt yield-gap:

 • Kraftig økte renter i 2022 og 2023 har medført negativt yield-gap
 • Ved negativt yield-gap vil renten på lånet være høyere enn direkteavkastningen (yielden)

Vi ønsker å være posisjonert når markedet henter seg inn igjen:

 • Historisk har yieldene falt og eiendomsverdiene steget, når rentene faller
 • Siste SSB-anslag er rentetopp i september

Kjøpere gjennom nedgangssykluser har historisk blitt relative vinnere:

 • Hvis historien gjentar seg, kan den kommende perioden gi spennende muligheter

Fondets lange investeringsperiode muliggjør gradvis posisjonering over tid:

 • Mens vi venter på «market recovery», får Fondet løpende kontantstrøm

Allerede nå ser vi gode investeringsmuligheter, til klart korrigerte priser:

 • Ved lang investeringsperiode og eiertid, vil Fondet være godt posisjonert ved vendepunktet til markedet

Robust strategi

 • Langsiktig investeringshorisont med fokus på å beskytte nedsiden
 • Fokus på kontantstrøm og utbyttekapasitet
 • Investeringer med definert potensial
 • Oppnå kritisk masse (flere eiendommer) for å oppnå «porteføljeeffekt» og yieldkompresjon

God makroøkonomisk timing

 • Økt KPI har ført til økte renter, som igjen har ført til økte yielder og reduserte priser på næringseiendom
 • Tegn i makrodata om at inflasjonstoppen er nådd, samtidig som det er muligheter til å kjøpe eiendommer til høye yielder
 • KPI, renter og yield er ventet å gå ned/stabiliseres i løpet av fondets levetid, hvilket kan gi gode muligheter for å realisere verdier på lavere yielder (høyere priser)

Annen informasjon

 • I første emisjon ble det tegnet for 165 millioner kroner
 • Størrelsen på andre emisjon er minimum 50 millioner kroner
 • Investeringsperiode på 18 mnd. Fleksibelt mandat hvor Forvalter kan åpne og lukke emisjoner og foreta investeringer f.eks. når det oppstår investeringsmuligheter
 • Fondet skal investere i alle former for næringseiendom innen segmentene storhandel, lager, logistikk, kombinasjon og industri. Eiendommene skal ligge i Norge.
 • Eiendommer med lengre kontrakter og solide leietakere
 • Estimert 50-60 % belåning (LTV)

Hvilke investorer er fondet relevant for?

 • Eiendom er en relevant del av porteføljen for de fleste investorer
 • De som søker å eksponere seg mot næringseiendom i det som kan vise seg å bli en svært spennende investeringsperiode
 • De som ønsker å diversifisere sin portefølje og har en mellomlang investeringshorisont (5-7 år)
 • De som ønsker et investeringsalternativ med løpende kontantstrøm
 • Selskaper, privatpersoner, stiftelser og foreninger med overskuddslikviditet – som aksepterer og tåler finansielt at midlene er bundet opp i Fondets levetid

Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Klikk her

Investering i næringseiendom

Investering i næringseiendom har siden 2016 vært et høyt etterspurt investeringsprodukt hos Kraft Finans’ kunder. Siden 2016 har kundene investert i 45 eiendommer for totalt 11,8 milliarder kroner. I 2023 har eiendomsporteføljen totale leieinntekter på cirka 500 millioner kroner. Noen av eiendommene har blitt videresolgt og derfor består eiendomsporteføljen i dag av 30 eiendommer. De solgte eiendommene ga kundene en gjennomsnittlig totalavkastning på cirka 40 prosent.

Hvorfor investere i eiendom?

 • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
 • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
 • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
 • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

Risiko og muligheter ved investering i eiendom

 • Næringseiendom/prosjektet er finansiert med en andel fremmedkapital (lån), dette er med å påvirke risikoen og avkastningen i prosjektet.
 • Et risikoelement innenfor næringseiendom er hvilke type leietaker eiendommen har og denne sin betalingsevne. I dette prosjektet er det et mål om å kjøpe eiendommer med solide leietakere på lange leiekontrakter.
 • Vi anbefaler investorer å lese seg opp på prosjektets risiko og muligheter i prosjektets prospekt, eller kontakte en rådgiver for å få en nærmere gjennomgang.

Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

Alf Rune Svee

Daglig leder, Sandnes

  Hallstein Holbek

  Daglig leder, Kristiansand

   Anders Gøllner

   Daglig leder, Oslo

    Ronny Hansen

    Daglig leder, Tromsø

     Morten Aune

     Daglig leder, Trondheim

      John Jørgenvåg

      Daglig leder, Ålesund

       Espen Aasebø

       Daglig leder, Bergen

        Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

        Klikk her