Til investor,

Vi er inne i en krevende periode hvor hverdagen for de fleste av oss er midlertidig snudd på hodet. Børsene rundt omkring i verden har falt mye, og vi har ikke opplevd en lignende situasjon siden spanskesyken i perioden 1918-1920. Store deler av den vestlige verden har gått inn i en shut-down med lav aktivitet. Både arbeidstakere og bedrifter er bekymret for framtiden og de økonomiske konsekvensene av pandemien.

De siste dagene har det verden rundt kommet omfattende koordinerte tiltak fra myndigheter. Hensikten er å dempe de realøkonomiske konsekvensene. I Norge har myndighetene innført en rekke tiltak, både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. I tillegg har myndighetene gjenopprettet Statens Obligasjonsfond, og etablert krisefond på minimum 100 milliarder kroner til norske banker. Samtidig er signalet fra sentralbanker og regjeringer at de vil gjøre alt de kan i tiden fremover. Vi tror disse tiltakene vil hjelpe, og at de vil stimulere økonomien i lang tid, også etter at virusutbruddet er under kontroll.

I Kraft Finans har vi som mange andre valgt å anbefale hjemmekontor for våre ansatte. Fra et forvalterperspektiv er dette en løsning med få begrensninger. Vi følger utviklingen tett fra dag til dag, og akkurat som før monitorerer vi samtlige fond i modellporteføljen. Beslutningslinjene er også de samme; korte og effektive ved behov for endringer. I tillegg har vi tett dialog med- og oppfølging av fondsforvaltere. Vi har akkurat sammen tilgang på analyser som tidligere. Operativt er dette en situasjon som vi løser godt.

Modellporteføljene våre er godt diversifiserte, og inneholder gode fond fra kvalitetsleverandører. Naturligvis er fondene vi bruker også påvirket av markedsfallet, og det svinger mye fra dag til dag. Porteføljene våre er globale, med en relativ overvekt på aksjesiden mot Norge og Norden. På rentesiden er vi i hovedsak eksponert mot det norske rentemarkedet, både mot IG-obligasjoner og kreditt. Vi forventer god effekt av norske myndigheters tiltak inn mot obligasjonsmarkedet. På aksjesiden forventer vi videre vekst når viruset er under kontroll, og både privatpersoner og bedrifter igjen får en mer forutsigbar hverdag.

Det er normalt å bli usikker
I perioder med uro på børsene er det vanlig å bli usikker når man sparer i fond. Det er imidlertid gode grunner til at vi i tider som dette anbefaler å sitte i ro. Historien viser at de som selger seg ut nær en bunn sjelden klarer å delta i oppsiden som senere kommer. Å drive kortsiktig og taktisk handel av aksjer og fond, i tider som dette, er svært vanskelig. Markedene svinger fra dag til dag og konsekvensen blir som regel at investorer taper mer enn de ville gjort om de hadde sittet rolig igjennom fallet – og oppgangen i ettertid.

Svingninger er vanlig og aksjemarkedet stiger over tid
Alle som sparer langsiktig i fond vil oppleve at verdiene svinger. I perioder vil de svinge mye. De aller fleste av våre kunder er langsiktige og har et strategisk forhold til sin fondsforvaltning. Faktisk er det svingningene som er årsaken til at man over tid kan forvente en meravkastning i aksjemarkedet, sammenlignet med passiv forvaltning i for eksempel banken. Ingen risiko, ingen avkastning.

Over tid vil aksjemarkedene drives opp av selskapenes verdiskapning. Når du sparer i fond bidrar du til å finansiere videre vekst. Selskapenes inntjening og fremtidsutsikter vil i perioder variere, men det er aksjemarkedets natur å stige over tid, så fremt verdiskapningen fortsetter. VI tror at situasjonen vi er i nå er midlertidig, og at veksten vil fortsette. Under ser du Oslo Børs utvikling de siste 25 årene. Det har svingt en del, men for det meste har det gått opp, og børsen har alltid hentet seg inn etter krisetider.

Ikke ta høyere risiko enn nødvendig
Som fondssparer er det viktig å spre risikoen over flere instrumenter og ulike markeder. Modellporteføljene våre består av en rekke ulike fond fra ulike forvaltere, og for å redusere risikoen i porteføljene, er hensynet til diversifisering alltid viktig. Vi ser at det de siste ukene er til dels store variasjoner i avkastning mellom fondene vi bruker. For deg som kunde betyr det at du eier fond som blir påvirket av markedshendelsene i varierende grad. Gjennom å benytte fond som passer godt sammen, har komplementerende egenskaper og gode mandater, bidrar dette over tid til lavere risiko og svingninger enn markedet.

Fortsett med månedlig sparing og benytt mulighetene som oppstår
Mange av våre kunder har spareavtaler i modellporteføljene. Vi oppfordrer til å fortsette å spare regelmessig når markedene faller. Man kjøper fondsandeler på stadig lavere kurser, og det bidrar til å dempe fallet i porteføljen, og veien tilbake vil bli kortere. Har du anledning til å øke sparingen, eller å kjøpe litt ekstra når børsene faller, kan du utnytte fallet til egen fordel.

Gode arbeidsvilkår fremover
Vi tror markedene vil bunne ut når usikkerheten reduseres, og etter hvert finne retning oppover igjen. Som regel skjer dette raskere enn man forventer. Selv om enkelte land skulle gå i resesjon, eller deler av den globale økonomien vil ha vanskelige vekstforutsetninger, vil det alltid finnes muligheter og områder med gode rammevilkår og avkastningsforventninger. Disse skal vi finne og delta i gjennom porteføljene. Vi har i tillegg en rekke verktøy i mandatene som vi kan bruke aktivt, både innenfor aktivaallokering, rebalansering og fondsseleksjon. Som kunde kan du være trygg på at vi skal benytte mulighetene som kommer på best mulig måte.

De fleste av våre kunder har vært investert i markedet over flere år. VI har før denne pandemien hatt mange år bak oss med god avkastning, og nå opplever vi en periode med børsfall og uro. Selv om man ut ifra avisoverskrifter skulle tro at verdiene nærmest er borte, er ikke det tilfelle. Oslo børs, oljepris og norske kroner har fått mye oppmerksomhet, og har falt mye fra toppen. Modellporteføljene våre har holdt seg bedre.

Vi tror det samlede trykket av myndighetenes kvantitaive lettelser og stimulanser vil fungere, og at markedene vil snu når usikkerheten reduseres. Vi mener også at rammevilkårene for å skape god avkastning kommer til å bli gode fremover, både innenfor aksjer og renter. Først må imidlertid virusutbruddet komme under kontroll.

Vi oppfordrer til tett dialog med din rådgiver i tiden som kommer. I Kraft Finans er vi tilgjengelige og operative hver enste dag.

Dersom du vil høre mer om våre modellporteføljer, ta kontakt med en av din rådgiver eller bli satt i kontakt med en rådgiver på resepsjon@kraftfinans.no.

Mvh
Georg Gøllner
Leder Seleksjon