Markedsoppdatering: 

Her kommer en ny månedsrapport for modellporteføljer. Ikke overraskende ble også april en måned preget av mye volatilitet. Det gir store utslag i hvordan fondene i modellporteføljen har beveget seg den siste måneden. Alt i alt ble likevel april en måned der de fleste fondene kom betydelig opp etter fallene i mars.

Med bakgrunn i coronakrisen, som for alvor etablerte seg i markedet i mars, har aksje- og rentemarkedet vært utfordrende. Oslo Børs er blant børsene som har falt mest i 2020. Aksjer som har falt mye i norske kroner er globale verdiselskaper, europeiske selskaper og small-cap segmentet. I tillegg har vi hatt en kraftig korreksjon i norsk kreditt, hvor markedet har vært regelrett oversolgt og manglet likviditet. Av positive markedsbevegelser, målt i norske kroner, ser vi blant annet at minimum volatilitet-segmentet, Asia og amerikanske tech-selskaper har klart seg noenlunde bra gjennom krisen. Dette er alle segmenter med positiv utvikling i norske kroner så langt i år.

Norske kroner har sammen med oljeprisen falt betydelig i år, og svekket seg mot Euro og US Dollar. Både euroen og dollaren er om lag 20 prosent dyrere i dag enn ved nyttår. Oljeprisen har samtidig falt betraktelig, og nordsjøoljen ligger i skrivende stund rett over 30 dollar fatet.

Modellporteføljene våre har selvfølgelig også blitt påvirket av markedsuroen. Vi har relativ overvekt i norske aksjer og globale verdiaksjer, samtidig som vi har en renteside i porteføljene som er vektet mot norsk kreditt. Alle disse segmentene har i sterkt grad blitt påvirket av uroen, og det har vært få steder å beskytte seg mot fallet. Brede modellporteføljer vil inneholde litt av alt, og vi ser at i porteføljefondene finner vi fond som har outperformet markedet voldsomt, samtidig som vi finner fond som har levert vesentlig svakere enn markedet generelt. Dette er helt naturlig, og verdien av grundig diversifisering kommer til syne. Vi er også i den noe uvanlige situasjonen hvor de porteføljene, som presumptivt har lavest risiko, har falt mer enn en ren aksjeportefølje. Dette er et resultat av at rentesiden i porteføljene har falt mer enn aksjesiden i norske kroner. Dette er en helt uvanlig situasjon, men vi ser imidlertid at kredittmarkedene begynner å hente seg inn igjen, og at situasjonen er forbigående.

I perioden som vi har vært igjennom har driften av porteføljene vært uproblematisk. Vi har hatt akkurat samme tilgang på analyser som tidligere. Oppfølging av forvaltere, monitorering av fond og annen nødvendig kommunikasjon har gått som normalt. Under den enorme uroen som har preget markedene er det viktig å vise handlekraft, men også balansere det med å holde hodet kaldt, og ikke ta forhastede beslutninger basert på svak eller manglende beslutningsgrunnlag. Vi valgte til å begynne med å avvente situasjonen og den strategien ser ut til å ha fungert godt. Kredittmarkedet har hentet seg inn, og de absolutte avkastningstallene er langt bedre per i dag enn man skulle kunne forvente ut ifra krisestemningen som har rådet.

I modellporteføljene sammenlignes rentedelen av våre porteføljer med OSE Stat 3.00. Dette er ikke ideelt, da denne indeksen inneholder norske statsobligasjoner og stor andel fast rente. Våre rentefond inneholder overvekt av flytende rente, og norske selskapsobligasjoner. Derfor kan forklaringskraften i denne indeksen mot våre porteføljer bli svak. Årsaken er mangelen på bedre alternativer i det norske markedet, noe Finanstilsynet har gitt bransjen råd om å forsøke å finne. I den volatile perioden vi har vært igjennom kommer dette ekstra godt til syne. Vi vil fremover vurdere å erstatte denne indeksen med et mer relevant sammenligningsgrunnlag.

Mvh

Georg Gøllner

Leder Seleksjon

Per 30. April 2020 **
April Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
FORSIKTIG 7,08 % -5,03 % -0,80 % 2,00 % 4,42 %
Indeks forsiktig 2,62 % 1,61 % 5,71 % 4,22 % 5,14 %
 

 

BALANSERT 7,73 % -3,69 % 1,68 % 2,92 % 5,76 %
Indeks balansert 4,35 % 2,10 % 8,39 % 6,40 % 9,23 %
 

 

OFFENSIV 8,75 % -3,29 % 2,64 % 3,29 % 6,76 %
Indeks offensiv 6,08 % 2,38 % 10,89 % 8,51 % 14,42 %
 

 

100 PROSENT AKSJER 9,89 % -2,37 % 5,56 % 4,22 % 6,26 %
Indeks 100 prosent aksjer 8,67 % 2,44 % 14,27 % 11,52 % 13,78 %
 

 

Oslo Børs 9,61 % -16,78 % -12,01 % 3,57 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) 8,67 % 2,44 % 14,27 % 11,52 %
* Annualisert avkastning utover 1 år
* * Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.
Aksjefond Avkastning April
JP Morgan US Small Cap Growth 14,95 %
Kraft Global B 14,69 %
Holberg Norge 14,37 %
Odin Sverige C 13,92 %
Vontobel US Equity 9,56 %
Schroder Asian Opportunities 7,98 %
DNB Teknologi 7,28 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 7,24 %
AS European Equity 6,16 %
Fidelity Energing Markets 5,59 %
BGF European Special Situations 5,58 %
Rentefond Avkastning April
Kraft Høyrente B 8,89 %
Fondsfinans Kreditt 8,22 %
Landkreditt Extra 7,96 %
Forte Obligasjon 5,13 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.