Modellporteføljene hadde en positiv utvikling i august, som var en måned hvor aktiviteten i markedene tok seg opp. Verdensindeksen (MSCI World NR USD) steg 1,97 prosent i norske kroner, og Oslo Børs steg 4 prosent (OSEBX). Kredittmarkedene utviklet seg også positivt. Likviditeten er god og kredittspreadene har også hentet inn nesten hele utgangen siden mars. Statsrentene holder seg fortsatt lave, selv om det har vært en oppgang siden juli.

De globale aksjemarkedene, med USA i spissen, satte i august ny all-time high, og har på fem måneder hentet inn hele COVID-19-fallet. S&P 500 hadde en spesielt sterk måned, og leverte den sterkeste veksten siden 1986. Makrobildet globalt har gjennom august blitt noe mer positivt, men det store spørsmålet er hvordan vaksineutviklingen skrider fremover, og om myndighetene verden over lykkes med sine tiltak innenfor penge- og finanspolitikken. Det er derfor fortsatt usikkerhet om makroutviklingen fremover.

I Kraft Global er det gjennomført et forvalterbytte, og Simen André Aarsland Øgreid har overtatt som ansvarlig forvalter av fondet. Øgreid har vært en del av forvaltningsteamet i Kraft i flere år, og kjenner både fondet, rutiner og organisasjonen godt. Sammen med leder av Kraft Fondene, Øivind Thorstensen, vil han ha ansvaret fremover, og har utarbeidet en klar og tydelig forvaltningsfilosofi.

Rentesiden i porteføljene fortsetter å levere tilfredsstillende resultater. Kraft Høyrente var det rentefondet som leverte best og hadde en avkastning på 2,07 prosent i august. De øvrige fondene leverte mellom 0,46 og 1,27 prosent for måneden isolert.

På aksjesiden hadde vi størst positive bidrag fra de norske og nordisk orienterte fondene; Odin Sverige opp 4,66 prosent, og Kraft Global opp 4,95 prosent. Teknologi er fortsatt en sektor som leverer gode resultater, og det nyeste fondet i porteføljen – Tin NY Teknik – har startet godt, og leverte 3,82 prosent avkastning i august. Europeiske vekstaksjer og vekstmarkeder for øvrig, hadde en noe mer tøff måned. Vekstmarkedsindeksen (MSCI EM NR USD) falt 2,30 prosent i august, mens fondet vi bruker, Fidelity Emerging Markets, kun falt 1,56 prosent.

Georg Gøllner

Leder Seleksjon

Per 31. August 2020 **
August Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
Kraft Forsiktig 1,31 % 2,69 % 6,13 % 4,48 % 4,54 %
Indeks forsiktig 0,60 % 1,77 % 4,80 % 4,92 % 5,55 %
 

 

Kraft Balansert 1,33 % 3,21 % 8,52 % 5,49 % 6,16 %
Indeks balansert 0,99 % 2,48 % 7,05 % 7,61 % 9,90 %
 

 

Kraft Offensiv 1,43 % 3,28 % 10,14 % 6,06 % 7,22 %
Indeks offensiv 1,38 % 3,14 % 9,09 % 10,24 % 15,39 %
 

 

Kraft Aksjer 1,45 % 3,73 % 12,67 % 7,00 % 6,70 %
Indeks 100 prosent aksjer 1,97 % 4,03 % 11,74 % 14,06 % 14,61 %
 

 

Oslo Børs 4,00 % -7,75 % -0,24 % 5,11 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) 2,16 % 4,60 % 11,74 % 14,06 %
* Annualisert avkastning utover 1 år.
* * Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.
Aksjefond Avkastning August
Kraft Global B 4,95 %
Odin Sverige C 4,66 %
Holberg Norge 4,25 %
Tin Ny Teknik 3,94 %
Landkreditt Utbytte 2,80 %
Vontobel US Equity 2,13 %
JP Morgan US Small Cap Growth 1,88 %
Schroder Asian Opportunities 1,85 %
DNB Teknologi 0,19 %
BGF European Special Situations -0,04 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -1,06 %
AS European Equity -1,11 %
Fidelity Emerging Markets -1,38 %

 

Rentefond Avkastning August
Kraft Høyrente B 2,07 %
Landkreditt Extra 1,27 %
Forte Obligasjon 0,76 %
Arctic Return L 0,46 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.