Markedet:

Den økonomiske veksten er for tiden svak og august måned bar preg av volatilitet i markedene. Nyhetene domineres av en foreløpig uavklart handelskrig mellom USA og Kina, i tillegg til politisk uro i Storbritannia. Dette gjør at flere aktører og investorer beveger seg i mer forsiktig retning, men samtidig kan det også gå bra. USA kan få en handelsavtale med Kina, og Storbritannia kan få en avtale med EU. Skjer det, er det mer verdi i aksjer enn i renteplasseringer fremover. Etterspørselen etter langsiktige obligasjoner i USA har sendt de langsiktige rentene ned i alle markeder.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,25 prosent i august, og er opp 7,73 prosent hittil i år.  Verdensindeksen for alle land, målt i norske kroner, var opp 1,06 prosent i august, og er opp 19,28 prosent hittil i år. Ved utgangen av august er de første åtte månedene i 2019 den beste starten på et kalenderår i dette årtusenet for amerikanske aksjer.

Per 31. august 2019
August Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
FORSIKTIG -0,07 % 6,29 % 1,57 % 4,99 % 5,46 %
Indeks forsiktig 0,47 % 10,17 % 4,85 % 6,11 % 6,17 %
Differanseavkastning -0,55 % -3,87 % -3,28 % -1,12 %
BALANSERT -0,16 % 7,95 % 0,46 % 5,62 % 7,11 %
Indeks balansert 0,62 % 14,47 % 6,52 % 8,67 % 9,98 %
Differanseavkastning -0,78 % -6,53 % -6,07 % -3,05 %
OFFENSIV -0,43 % 9,26 % -1,03 % 6,12 % 8,48 %
Indeks offensiv 0,73 % 17,81 % 7,76 % 10,68 % 13,78 %
Differanseavkastning -1,16 % -8,55 % -8,79 % -4,57 %
100 PROSENT AKSJER -0,71 % 12,01 % -3,05 %
Indeks 100 prosent aksjer 0,84 % 21,60 % 9,13 %
Differanseavkastning -1,55 % -9,60 % -12,17 %
Oslo Børs 0,25 % 7,73 % -5,01 % 11,64 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) 0,84 % 21,60 % 9,13 % 13,02 %
*  Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat. ** Annualisert avkastning utover 1 år.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World, Indeks. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.

Vår portefølje: 

Rentesiden i porteføljene leverte gode tall for august. Forte Obligasjon steg 0.49 prosent, Landkreditt Extra økte 0,11 prosent, mens Fondsfinans Kreditt fikk seg en oppgang på 0,47 prosent.

Norske Investment Grade obligasjoner har utviklet seg stabilt den siste måneden, hvor rentepåslaget har kommet noe inn på tvers av alle sektorer. Så langt har august vært bra og september ser ut til å fortsette trenden.

Aksjesiden i porteføljen var noe blandet i august. Av de større regionene leverte vekstmarkeder og Asia (unntatt Japan) negativ avkastning målt i norske kroner. Samtidig kom de fleste andre regioner, inkludert Norge, seg i pluss måneden sett under ett. Negativt porteføljebidrag kan i august hovedsakelig spores tilbake til Kraft Global, som hadde en avkastning på minus 5,71 prosent. Det er for tiden store verdsettingsforskjeller i markedet mellom vekst- og verdiaksjer. Kraft Global er tungt investert i verdiaksjer og kan derfor gå en lys tid i møte om vi får et skifte fra vekst til verdi.

Av positive bidrag bør også denne gangen Nordea Stabile Aksjer Global Etisk nevnes, med en avkastning på nær 2 prosent, godt foran egen indeks på 0,44 prosent.

Fond Avkastning august
Nordea Stabile Aksjer 1,93 %
Forte Obligasjon 0,49 %
Fondsfinans Kreditt 0,47 %
Schroder Japaneese Oppor. 0,37 %
Pareto Global Corp Bond 0,14 %
Landkreditt Extra 0,11 %
Fidelity Emerging Markets -0,34 %
Holberg Norge -0,55 %
Kraft Global B -5,71 %

Fokusliste: 

Sommeren 2016 lanserte vi en fokusliste. Dette er fond som kan brukes til å supplere fondene i modellporteføljen, eventuelt erstatte et eller flere fond. De er smalere fond som gjerne ikke passer inn i modellporteføljene, men som kan være et krydder til de konservative modellporteføljene.

Fond Avkastning august
Tundra Sustainable Frontier 3,86 %
Holberg Triton 0,89 %
Storebrand Vekst -0,57 %
East Capital Russland -1,60 %
Odin Energi -4,17 %
BGF Emerging Europe -4,77 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.