Markedet: 

Etter en oppløftende start på året, med blant annet signering av fase-1-avtalen mellom USA og Kina, ble siste halvdel av måneden preget av frykt for de økonomiske virkningene av coronaviruset. Sykliske aksjer, og spesielt energirelaterte aksjer ble mest preget, og hadde den svakeste utviklingen. Målt i lokal valuta, var de fleste aksjemarkeder negative for måneden, og kronekursen svekket seg til dels kraftig mot amerikanske dollar og euro. Både globale statsrenter og korte pengemarkedsrenter i USA ble lavere, noe som ga en positiv effekt på obligasjonsfondene vi bruker. Alt i alt leverte samtlige mandater positiv avkastning i januar, selv om de kom inn noe bak indeks.

Per 31. Januar 2020
Januar Hittil i år
Forsiktig 1,28 % 1,28 %
Indeks forsiktig 1,30 % 1,30 %
 

 

Balansert 1,89 % 1,89 %
Indeks balansert 2,15 % 2,15 %
 

 

Offensiv 2,17 % 2,17 %
Indeks offensiv 2,99 % 2,99 %
 

 

100 prosent aksjer 2,66 % 2,66 %
Indeks 100 prosent aksjer 4,26 % 4,26 %
 

 

Oslo Børs -1,89 % -1,89 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) 4,22 % 4,22 %
*  Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.

Månedens bidragsytere

I januar var det relativt stor spredning i avkastningen våre fond leverte. På topp finner vi våre amerikanske eksponeringer. JPM US Small Cap ga nesten åtte prosent avkastning målt i norske kroner, og Vontobel US Equity ga fem prosent avkastning for måneden. Europaeksponeringen vår ga også tilfredsstillende resultater – også denne foran indeks målt i norske kroner. Noe svakere var vår eksponering mot norske og nordiske aksjer, og her har vi også en relativ overvekt sammenlignet med indeks. Oslo børs falt i januar, og det norske aksjemarkedet var blant de svakeste av alle.

All erfaring med tidligere virusepidemier som SARS, Ebola og svineinfluensa tilsier at det blir noe frykt og markedssvingninger i det korte bildet. Kinesisk økonomi rammes naturlig nok hardest. Dersom viruset spres ytterligere vil naturlig nok markedene påvirkes av dette, først og fremst som en konsekvens av hemmet og utsatt økonomisk aktivitet. Når viruset og spredningen er under kontroll, vil det være naturlig å forvente oppgang i markedene som er rammet. Fallet i energiprisene henger også sammen med koronaviruset. Det forventes en lavere etterspørsel etter olje, og kineserne har også kuttet i produksjonen i egen raffinerisektor. Samtidig fortsetter amerikanske oljeproduksjon å øke.

På rentesiden i porteføljene er vi godt fornøyd med utviklingen, og samtlige porteføljefond leverte avkastning i overkant av forventning. Kraft Høyrente var best med 1,18 prosent for måneden.

Aksjefond Avkastning Januar
JP Morgan US Small Cap Growth 7,88 %
AS European Equity 5,68 %
DNB Teknologi 5,09 %
Vontobel US Equity 4,95 %
BGF European Special Situations 3,99 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 2,95 %
Odin Sverige C 1,64 %
Fidelity Energing Markets 1,45 %
Schroder Asian Opportunities 0,86 %
Holberg Norge -2,27 %
Kraft Global B -4,80 %
Rentefond Avkastning Januar
Kraft Høyrente 1,18 %
Fondsfinans Kreditt 1,08 %
Forte Obligasjon 0,85 %
Landkreditt Extra 0,56 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.