Markedet: 

Hovedindeksen på Oslo Børs sank 0,63 prosent i juli, men er opp 7,47 prosent hittil i år. Verdensindeksen (MSCI World), steg 3,52 prosent i juli, og er opp 19,23 prosent hittil i år. Alle tall målt i norske kroner. Fundamentale nyheter har gjennom måneden vært relativt nøytrale, men til tross for dette svingte markedene mye frem og tilbake i juli.

Globale makroøkonomiske nyheter har bekreftet og delvis forsterket inntrykket av en svak industrisektor og en tjenestesektor som holder relativt god stand. Månedstall for privat konsum offentliggjort i juli i USA og Europa har vært klart positive.

 

Per 31. juli 2019
Juli Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år** Standardavvik^
FORSIKTIG 1,06 % 6,37 % 1,98 % 5,38 % 5,76 %
Indeks forsiktig 2,20 % 9,65 % 6,37 % 5,76 % 6,11 %
Differanseavkastning -1,14 % -3,28 % -4,39 % -0,37 %
BALANSERT 1,28 % 8,12 % 0,94 % 6,00 % 7,55 %
Indeks balansert 3,06 % 13,77 % 8,76 % 8,15 % 9,88 %
Differanseavkastning -1,78 % -5,65 % -7,82 % -2,15 %
OFFENSIV 1,49 % 9,73 % -0,29 % 6,55 % 9,02 %
Indeks offensiv 3,70 % 16,96 % 10,57 % 10,03 % 13,65 %
Differanseavkastning -2,21 % -7,23 % -10,85 % -3,48 %
100 PROSENT AKSJER 1,93 % 12,81 % -2,02 %
Indeks 100 prosent aksjer 4,39 % 20,59 % 12,57 %
Differanseavkastning -2,46 % -7,78 % -14,59 %
Oslo Børs -0,63 % 7,47 % -4,16 % 11,93 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) 4,39 % 20,59 % 12,57 % 12,21 %
*  Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat. ** Annualisert avkastning utover 1 år.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World, Indeks. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.

Vår portefølje: 

Rentesiden i porteføljene leverte gode tall for juli. Både Forte Obligasjon og Landkreditt Extra steg 0,6 prosent. Fondsfinans Kreditt fikk en oppgang på 0,75 prosent. Dette er noe i overkant av vår forventning, og henger sammen med blant annet lavere kredittpåslag på en del av bankobligasjonene som ligger i porteføljen.

Aksjesiden i porteføljen var noe blandet i perioden. Negativt bidrag kan hovedsakelig spores tilbake til at porteføljene er preget av en relativt sett høy andel norske aksjer (i forhold til indeks vi sammenligner med), og disse hadde en noe tøffere måned enn globale aksjer. Holberg Norge leverte en nedgang på 2,14 prosent. Kraft Global hadde en avkastning på 0,93 prosent i juli, noe som er bak egen indeks, men også Kraft Global har en relativt høy andel norske aksjer til globalt fond å være.

Av positive bidrag bør Nordea Stabile Aksjer Global Etisk nevnes. Fondet leverte en avkastning på 4,23 prosent. Fidelity Emerging Markets fortsetter å levere bedre avkastning enn markedet med 3,17 prosent stigning i juli.

Oppsummert var juli en god måned i markedene overordnet, men med noe regionale variasjoner. Norden og Tyskland leverte negativ avkastning, mens både USA, Japan og Asia steg mellom én og fire prosent målt i norske kroner. Våre resultater var også positive, men holdes litt tilbake av regional allokering for måneden, samt en noe lavere andel vekstaksjer i porteføljen enn indeksen vi sammenligner oss med. Rentesiden var stabilt god.

Fond Avkastning juli
Nordea Stabile Aksjer 4,23 %
Fidelity Emerging Markets 3,00 %
Schroder Japane. Oppor. 2,80 %
Kraft Global B 0,93 %
Fondsfinans Kreditt 0,75 %
Forte Obligasjon 0,62 %
Landkreditt Extra 0,58 %
Pareto Global Corp Bond 0,20 %
Holberg Norge -2,14 %

Fokusliste: 

Sommeren 2016 lanserte vi en fokusliste. Dette er fond som kan brukes til å supplere fondene i modellporteføljen, eventuelt erstatte et eller flere fond. De er smalere fond som gjerne ikke passer inn i modellporteføljene, men som kan være et krydder til de konservative modellporteføljene.

Fond Avkastning juli
East Capital Russland 3,91 %
Holberg Triton 3,79 %
BGF Emerging Europe 2,39 %
Tundra Sustainable Frontier 1,74 %
Storebrand Vekst 0,46 %
Odin Energi -0,30 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.