Modellporteføljene våre leverte en sterk måned i september. Samtidig steg verdensindeksen (MSCI WORLD) med 4,1 prosent målt i NOK, og verdensøkonomien fortsatte å bedre seg.

I våre porteføljer kom hovedbidragene til avkastningen fra vår relative aksjeovervekt i Sverige, Europa og vekstmarkeder. Etter flere måneder med oppgang hadde rentesiden i porteføljene en «hvilemåned».

I tillegg svekket kronen seg i perioden, noe som i de fleste markeder sørget for positiv avkastning målt i norske kroner. Markedene ser ut til å ha god tro på at en koronavaksine blir tilgjengelig neste år, samtidig som det er knyttet usikkerhet til amerikansk politikk og utfall av det forestående valget. Selv om begge forhold kan gi støy på kort sikt, tror vi den globale økonomien fortsatt vil bedres fremover.

Georg Gøllner

Leder Seleksjon

Per 30. September 2020
September Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
Kraft Forsiktig 1,54 % 4,27 % 7,23 % 4,38 % 5,42 %
Indeks forsiktig 1,25 % 3,04 % 5,30 % 4,81 % 4,96 %
 

 

Kraft Balansert 2,74 % 6,04 % 11,03 % 5,49 % 7,54 %
Indeks balansert 2,06 % 4,60 % 7,93 % 7,41 % 8,28 %
 

 

Kraft Offensiv 3,63 % 7,02 % 13,57 % 6,07 % 9,96 %
Indeks offensiv 2,88 % 6,11 % 10,37 % 9,95 % 11,60 %
 

 

Kraft aksjer 4,97 % 8,89 % 17,57 % 7,03 % 13,73 %
Indeks 100 prosent aksjer 4,10 % 8,33 % 13,62 % 13,63 % 16,57 %
 

 

Oslo Børs -0,37 % -8,09 % -3,44 % 3,02 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) 4,10 % 8,33 % 13,62 % 13,63 %
* Annualisert avkastning utover 1 år.
* * Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.
Aksjefond Avkastning September
Fidelity Emerging Markets 8,95 %
Tin Ny Teknik 7,96 %
Schroder Asian Opportunities 7,21 %
JP Morgan US Small Cap Growth 7,35 %
BGF European Special Situations 6,18 %
Odin Sverige C 5,30 %
AS European Equity 5,23 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 4,29 %
Vontobel US Equity 4,33 %
DNB Teknologi 2,85 %
Landkreditt Utbytte 1,66 %
Kraft Global B 0,46 %
Holberg Norge -0,03 %

 

Rentefond Avkastning September
Kraft Høyrente B 0,30 %
Arctic Return L 0,21 %
Landkreditt Extra 0,19 %
Forte Obligasjon -0,08 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.