Hvorfor modellporteføljer?

Vårt utgangspunkt for å benytte modellporteføljer er å skape bedre avkastning over tid. Investorer som opererer på egen hånd har nemlig lettere for å gå i de typiske fallgruvene. Vår erfaring tilsier at investor da ofte enten kommer inn mot slutten av en stigende syklus, eller velger svært risikoutsatte regioner eller bransjer. OECD sine ledende indikatorer har hovedsakelig vært grunnlaget for å avgjøre vektingen mellom aksjer og renter. Vektingen mellom aksjer og renter suppleres også med andre ledende indikatorer, verdsettelse av aksjer, verdsettelse aksjer mot renter og vårt seneste markedssyn. Nedenfor vises standardvektingen Kraft Finans benytter i sine modellporteføljer ved de ulike fasene økonomien er identifisert å befinne seg i:

Modellportefølje verdipapirfond

For våre kunder som ønsker en underliggende aktiv forvaltning anbefales en av våre modellporteføljer av verdipapirfond. Vår målsetning er å finne aksjefond med brede mandater når det gjelder geografi og bransje. Vektingen mellom ulike regioner baseres på en attraktivitetsvurdering basert på økonomisk vekst, verdsetting av aksjer i regionen, momentum og aksjekvalitet. Når det gjelder rentefond er vi opptatt av rentefølsomheten og om forvalterne har en aktiv holdning i sin forvaltning. En annen faktor som vurderes spesielt er likviditeten i fondene opp mot eventuelle stress situasjoner som måtte oppstå. Vi benytter oss av et utvalg verktøy for å avgjøre hvilke verdipapirfond vi anbefaler deg.

Modellportefølje høyrentefond

Alle våre kunder ønsker bedre avkastning enn det bankrente gir. Men ikke alle kundene ønsker risikoen som fins i aksjemarkedet. For de av våre kunder som ikke ønsker eksponering mot aksjemarkedet anbefales vår modellportefølje av høyrentefond. Vår målsetning er å finne høyrentefond med som kan gi en betydelig oppside utover dagens bankrente. Etter de siste års oljeprisfall har mange selskaper i Norge fått det tøft, og dette preger prisutviklingen i det norske obligasjonsmarkedet. Dette kombinert med lite volum i rentemarkedet har gjort at prisingen gjenspeiler krisetider og at man får godt betalt for å ta litt risiko i rentemarkedet. geografi og bransje. Basert på dette mener vi vår målsetning for avkastning er realistisk. Vi benytter oss av et utvalg verktøy for å avgjøre hvilke høyrentefond vi anbefaler deg.

Modellportefølje av indeksfond

For kunder som ønsker en passiv forvaltningsfilosofi knyttet til sin langsiktige del av porteføljen. Børsnoterte fond (Exhange traded funds/ETF) gir eksponering i aksjer, indekser, obligasjoner, valutaer og råvarer på samme måte som aksjefond. Forskjellen er at børsnoterte fond ikke forvaltes aktivt av en forvalter og dermed har lavere kostnader. De aller fleste børsnoterte fond er såkalte «index trackers», og inneholder verdipapirer i et bestemt marked, og forsøker å gi samme avkastning som referanseindeksen. Dersom du kun ønsker markedsavkastningen rentepapirer, børs eller råvarer gir, er børsnoterte fond et godt alternativ.