Få god risikojustert avkastning på dine midler i aktivt forvaltede aksjer og rentefond

Gjennom vår konsesjon for aktiv forvaltning kan vi tilby deg mer enn gode råd, vi kan også forvalte din formue. Dette ønsker vi å bistå deg med gjennom best mulig risikojustert avkastning ved å aktivt plassere dine midler i aksjer og rentefond.

Vi søker meravkastning fra aksjeplukkingen

Porteføljen vil ha et begrenset antall aksjer (20 til 40), men på tross av det søker vi å oppnå svingninger lavere eller på linje med markedet generelt. Dette vil vi forsøke å oppnå ved å velge solide selskaper med gode og forståelige forretningsmodeller.
Vi vil investere bredt i alle sektorer, men med en bedre og mer fornuftig spredning enn indeksfordelingen.s.

Verdibasert forvaltning

Vi vil fokusere på selskaper som vi forstår og som kan fornuftig kalkuleres uten bruk av aggressive forutsetninger. For hver enkelt investering skal vi i løpet av to år se minimum 20 % potensial utover markedspotensialet.

I de langsiktige markedsposisjonene vil vi først og fremst søke verdier i mulighetene i forretningsmodellen til selskapene, og i mindre grad i den materielle egenkapitalen.

Investeringshorisont

Vi ønsker å forholde oss til en omløpshastighet på to år for våre investeringer.
Noen selskaper vil være langsiktige verdiskapere som vi beholder betydelig lengre, mens  andre selger vi når kursmålet blir nådd. Noen selskaper vil vi selge fordi våre forutsetninger for investeringen ikke lengre er til stede. De fleste forvaltere vil ha en mye kortere tidshorisont, men de vil da vanskeligere dra nytte av mulige forhåndsdefinerte kurskatalysatorer som vi ønsker å gjøre.

Siden de fleste investorer har en svært kort investeringshorisont, har vi mindre konkurranse når vi fokuserer langsiktig. Da kan vi fokusere på den reelle verdiskapningen i selskapene.

DEN BESTE OG GRUNDIGSTE KOMMUNIKASJONEN I MARKEDET

Svært få aktive forvaltere har en åpen og transparent kommunikasjon om hva de gjør for å oppnå sin avkastning. Vi vil være fullstendig åpne om våre investeringer og vil levere faktaark med analyser om alle våre investeringer. Disse vil også rapporteres om sammen med vårt markedssyn i en månedsrapport. Alle vesentlige hendelser i våre selskaper skal det også redegjøres for og vi vil sette de i en sammenheng med forutsetningene som ligger i vår analyse. Dermed vil vi måtte ta en beslutning når kartet ikke stemmer med terrenget og når våre kursmål nås. Ingenting skal være skjult for våre kunder.

Ross Porter er ansvarlig for utvalg og seleksjon av modellporteføljer samt anbefalte enkeltfond.

Kraft Finans - Aktiv Forvaltning