I forslaget til neste års statsbudsjett var det mange nyhetslekkasjer i forkant og en hel del interessant ved fremleggelse. Redusert skatt på arbeid og kapital var selvsagt positivt. Skattesatsen på alminnelig inntekt for både personer og selskap reduseres neste år fra 27% til 25%. Bunnfradraget i formueskatten økes til 1,4 MNOK og satsen reduseres fra 0,85% til 0,80%. Effekten av disse vil for mange bli spist opp av økt moms samt økte ligningsverdier på sekundærbolig og næringseiendom. Regjeringen har også foreslått merverdiavgift på finansielle tjenester, noe som vil gjøre alt av bank og forsikringstjenester dyrere.

For mange av våre kunder vil regjeringens forslag til endringer i beskatningen av verdipapirfond medføre utfordringer fra 2016. Selv om hensikten fra myndighetene blant annet skal motvirke dobbeltbeskatning av renter vil regelendringene kunne medføre ekstra arbeid og ansvar for den som sparer i aksjefond.

Verdipapirfond skal fortsatt være eget skattesubjekt, og skal på generelt grunnlag ha samme lovmessige utgangspunkt som gjelder for selskap. Regelen om at verdipapirfond er fritatt for skatteplikt på gevinst og ikke har fradragsrett for tap ved salg av aksjer i selskap fra land utenfor EØS, foreslås videreført.

Ved betaling av utbytter til eiere skal verdipapirfond kunne trekke renteinntekter til fradrag, og andelen av utbetalingen det gjelder skal beregnes med utgangspunkt i andelen rentepapirer i fondet.

Eiere av verdipapirfond vil bli skattlagt på følgende måte dersom regjeringens forslag vedtas:

  • Utbetaling fra verdipapirfond med mer enn 80% aksjeandel skattlegges som aksjeutbytte.
  • Utbetaling fra verdipapirfond med mindre enn 20% aksjeandel skattlegges som renteinntekt.
  • For verdipapirfond med mellom 20% og 80% aksjeandel vil henholdsvis aksjer og rente skattemessig behandles etter den forholdsmessige andelen de utgjør ved inngangen til året. Dette gjelder også for aksjer i underliggende fond. Det er kun andelen aksjer ved kjøp som benyttes for å beregne skjerming etter aksjonærmodellen. Følgelig gir den øvrige andelen ikke rett til fradrag for skjerming eller skattefritak etter fritaksmetoden.

Ved salg eller annen form for avhending av andeler, blir gevinst og tap beregnet etter vanlige regler. For de med fond som har andre verdipapirer enn aksjer, reduseres grunnlaget for fritaksmetoden tilsvarende ut fra andelen aksjer i henholdsvis salgsåret og i kjøpsåret.

Som vanlig ligger dokumentasjonsplikten på skattyter dersom forvaltere ikke har rapportert inn tall til myndighetene.

Kraft Finans følger arbeidet med statsbudsjettet videre og informere om endelige vedtak når avklaringen foreligger innen jul.

Ta kontakt med din rådgiver dersom du har spørsmål.

Du kan lese mer om statsbudsjettet på regjeringen sine sider.