Mine sider

Innholdet på Min Side er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Innholdet bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Det kan være enkelte feil i kursene og/eller antall aksjer/andeler som oppgis i rapporten(e) på Min Side, dette skyldes at Kraft Finans ikke har avtale med alle produktleverandører til produktene som inngår i rapporten(e), og mottar dermed ikke løpende oppdatert informasjon. Informasjonen som fremkommer i rapporten(e) er kun utarbeidet for å gi kundene informasjon om produktene og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller fullverdig grunnlag for kundens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten(e), bør kunden søke råd hos sin investeringsrådgiver. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av innholdet på Min Side. Rapporten(e) skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.

Ved å klikke JEG AKSEPTERER aksepteres de ovenstående betingelsene.