Kraft Finans - Natur

Aktiv Forvaltning Global

Print denne siden

Månedsrapport juni

Aktiv Forvaltning Global leverte en negativ avkastning på 9,5 prosent i juni. Markedet fortsetter å være vanskelig for aksjer, og risiko generelt, og korrigerte kraftig ned i måneden som var. Tiden vi er inne i er alltid en tålmodighetstest for investorene, men det er viktig å fokusere på det lange bildet – både i gode og dårlige perioder. Vi som forvaltere ser nå gode muligheter til å rotere porteføljen inn mot enda bedre kvalitet, noe som ikke var like enkelt for seks måneder siden. Dette tror vi kommer til å bidra positivt i tiden som kommer.

Første halvår 2022 er det verste halvåret for globale aksjer de siste 100 årene, bare slått av den store depresjonen i 1932. Målt i lokal valuta er amerikanske S&P ned 20 prosent, Nasdaq ned 30 prosent og verdensindeksen ned 21 prosent. Tiåringsrenten i USA har doblet seg fra 1,5 prosent til 2,9 prosent, og sentimentet for økonomi og aksjer er nært bunnivå.

Slike tall kan virke skumle, og det hjelper heller ikke med et nyhetsbilde som er veldig dystert. Av erfaring vet vi imidlertid at når alt er veldig negativt og sentimentet er lavt, blir påfølgende periode veldig positiv. Markedet er for tiden veldig bekymret for resesjon og inflasjon, men aksjer bunner (i snitt) ut cirka 116 dager før økonomien gjør det. Mange investorer har tapt flere penger på å prøve å forutse korreksjoner, enn hva de faktisk har tapt på selve korreksjonen. I det korte bildet forventer vi at volatiliteten fortsetter, men vi er samtidig ganske positive til å ta risiko på det nåværende nivået.

Alibaba ble den beste bidragsyteren i juni. Det har kommet en del positive signaler fra Kina den siste tiden, spesielt som følge av flere reguleringer, som er positive signaler for denne sektoren. Novo Nordisk var også en positiv bidragsyter, uten at det har kommet noe særlig selskapsspesifikke nyheter i løpet av måneden.

Africa Oil ble den mest negative bidragsyteren, noe som kan forklares i en oljepris som korrigerte ned. Oljeprisen holder seg imidlertid på et bra nivå, og i tillegg har de et stort oljefunn som over tid vil materialisere seg. Den norske silisiumprodusenten Elkem bidro også negativt. De underliggende prisene på produktet de selger er fortsatt på et høyt nivå, og vi synes derfor at fallet virker overdrevent – siden det heller ikke der har kommet noen selskapsspesifikke nyheter.

Avkastning* Aktiv forvaltning Indeks**
Sist måned -9,55 % -4,79 %
Hittil i år -19,93 % -13,44 %
Siste år -20,26 % -5,79 %
*Avkastning oppgis fratrukket alle kostnader og avkastningen reflekterer en portefølje bestående av 100 prosent aksjer.
** Indeks er 50 prosent MSCI norden og 50 prosent MSCI world.
Fem beste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Novo Nordisk 8,21 % 0,39 %
Alibaba 1,73 % 0,34 %
Amaerican Shipping Company 1,71 % 0,16 %
Biogaia 2,01 % 0,15 %
Bakkafrost 2,15 % 0,05 %
Sum 1,09 %

 

Fem svakeste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Africa Oil 5,25 % -1,13 %
Golden Ocean 4,77 % -0,91 %
Elkem 3,59 % -0,76 %
StrongPoint 2,69 % -0,67 %
Boliden 2,54 % -0,55 %
Sum -4,02 %

 

10 største investeringer Vekt
Novo Nordisk 8,83 %
Microsoft 5,72 %
Bouvet 5,21 %
Evolution 5,02 %
Africa Oil 4,78 %
Embracer 4,47 %
Golden Ocean 4,43 %
Elkem 3,56 %
Kindred 3,39 %
Kone 2,69 %

Simen Andrè Aarsland Øgreid

Sandnes, 05.07.2022

Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.

Print denne siden

Kraft Finans - Natur

Aktiv Forvaltning Global

Print denne siden

Månedsrapport mai

Aktiv Forvaltning Global leverte en avkastning på 1,3 prosent i mai. Vi ser fortsatt store svingninger i markedet, spesielt i USA, der investorer prøver å prise inn usikkerheten som inflasjon, renter og covid-zero policyen i Kina bringer inn markedet.

Markedet er alltid preget av bekrymringer, og det er da viktig å «zoome» ut, og fokusere på den langsiktige verdiskapningen vi tar del i som investorer i aksjeselskaper. Denne får vi som regel over tid, og vi mener porteføljen i dag består av selskaper som på lengre sikt vil vise til god vekst i kontantstrøm – og det er noe vi får betalt for i det lange bildet.

Den beste bidragsyteren i mai ble det svenske gamingselskapet Embracer Group. Selskapet leverte en god kvartalsrapport, spesielt innen mobilspill og brettspill. De gjentok fortsatt en god guidance for 2023 og 2024, da de kommer til å slippe flere store spill. Klarer de å levere på disse målene, handles selskapet på rundt 8 prosent av fri kontantstrøm-yield, mens markedet i sin helhet handles på rundt 3,7 prosent. Vi synes det er veldig attraktivt når selskapet vokser betydelig mer enn markedet.

En av de svakeste bidragsyteren var det svenske probiotikaselskapet Biogaia. De leverte et bra kvartalsresultat, men påpekte samtidig at covid-zero policyen i Kina, samt høyere inflasjon, kan han en kortsiktig negativ effekt på margin og salg – og fikk derfor en svak måned. Vi tror fortsatt selskapet vil være en langsiktig vinner, når makroforhold normaliserer seg, og vi vil derfor sannsynligvis øke posisjonen over tid.

Vi gjorde ingen større endringer i porteføljen i løpet av mai annet enn rebalansering av eksisterende posisjoner.

Avkastning* Aktiv forvaltning Indeks**
Sist måned 1,30 % -0,29 %
Hittil i år -11,47 % -8,83 %
Siste år -12,16 % 2,88 %
*Avkastning oppgis fratrukket alle kostnader og avkastningen reflekterer en portefølje bestående av 100 prosent aksjer.
** Indeks er 50 prosent MSCI norden og 50 prosent MSCI world.
Fem beste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Embracer 3,99 % 1,21 %
Golden Ocean 4,93 % 0,96 %
Kindred 2,87 % 0,46 %
BW Offshore 1,66 % 0,44 %
Canadian Solar 1,72 % 0,28 %
Sum 3,35 %

 

Fem svakeste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Trevali Mining 2,00 % -0,86 %
Biogaia 2,12 % -0,46 %
Bouvet 5,27 % -0,31 %
Instalco 1,99 % -0,30 %
StrongPoint 3,19 % -0,19 %
Sum -2,12 %

 

10 største investeringer Vekt
Novo Nordisk 7,58 %
Africa Oil 5,41 %
Microsoft 5,20 %
Bouvet 5,08 %
Evolution 4,97 %
Golden Ocean 4,91 %
Embracer 4,57 %
Elkem 3,83 %
StrongPoint 2,95 %
Lifco 2,87 %

Simen Andrè Aarsland Øgreid

Sandnes, 05.06.2022

Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.

Print denne siden

Kraft Finans - Natur

Aktiv Forvaltning Global

Print denne siden

Månedsrapport april

Aktiv Forvaltning leverte en negativ avkastning på 2,9 prosent i april. Markedet er fortsatt preget av høy volatilitet. Krigen i Ukraina, usikkerhet rundt inflasjonen og store rentebevegelser er hovedforklaringen på de store svingningene. 2022 har vært et utfordrende år for kvalitetssegmentet, men nå har rapporteringssesongen så vidt startet, og foreløpig ser vi gode tall fra selskapene vi har i porteføljen. De kan vise til økt kontantstrøm, selv i et makrobilde som fortsatt et utfordrende. Dette er gode signaler på at selskapenes fundamentale utvikling fortsatt er bra. Selv om kursene svinger mye, tror vi disse signalene over tid vil reflekteres i økte aksjekurser.

Africa Oil var den beste bidragsyteren i april. Selskapet har indirekte eksponering mot noe som kan være verdens største dypsvanns oljeforekomst i Namibia. Det er selvfølgelig tidlig å dra konklusjoner om funnet, men selv om vi er konservative, kan vi trolig regne hjem hele dagens aksjekurs bare på dette funnet. I tillegg har vi god oppside på resten av driften.

Novo Nordisk rapporterte også tall over forventninger, spesielt på vektreduksjonsmedikamentet Wegovy. Selskapet økte også forventningene til framtidig salg, og mye av den forventede veksten er basert på det nevnte medikamentet.

Trevali Mining ble den svakeste bidragsyteren, noe som skyldes nedstenging av en mine som ble oversvømt. Embracer hadde også en svak måned i et svakt svensk marked generelt.

Vi tok en posisjon i det norske selskapet Schibsted i løpet av april. Svak utvikling i Adevinta, som selskapet er stor eier i, og et svakt annonsemarked for bil, har sørget for en dårlig kursutvikling den siste tiden, og derfor har selskapet kommet inn på radaren vår.  Bare eierskapet i Adevinta utgjør nå 70 prosent av aksjekursen, og da får vi blant annet Finn.no, som vokser rundt 30 prosent i året og har nesten 50 prosent margin, ganske billig. Vi tror dette er en god mulighet å eksponere seg i selskapet.

Avkastning* Aktiv forvaltning Indeks**
Sist måned -2,89 % -0,67 %
Hittil i år -12,61 % -8,83 %
Siste år -13,27 % 6,06 %
*Avkastning oppgis fratrukket alle kostnader og avkastningen reflekterer en portefølje bestående av 100 prosent aksjer.
** Indeks er 50 prosent MSCI norden og 50 prosent MSCI world.
Fem beste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Africa Oil 4,65 % 1,11 %
Novo Nordisk 7,52 % 0,68 %
Elkem 3,99 % 0,45 %
Evolution 4,68 % 0,41 %
Golden Ocean 3,84 % 0,36 %
Sum 3,01 %

 

Fem svakeste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Trevali Mining 3,56 % -0,96 %
Embracer 3,80 % -0,61 %
Kindred 2,60 % -0,42 %
Lifco 3,17 % -0,41 %
Canadian Solar 1,24 % -0,39 %
Sum -2,79 %

 

10 største investeringer Vekt
Novo Nordisk 7,93 %
Bouvet 5,63 %
Africa Oil 5,48 %
Microsoft 5,33 %
Evolution 5,01 %
Golden Ocean 4,22 %
Elkem 3,90 %
Embracer 3,45 %
StrongPoint 3,18 %
Lifco 3,00 %

Simen Andrè Aarsland Øgreid

Sandnes, 08.05.2022

Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.

Print denne siden

Kraft Finans - Natur

Aktiv Forvaltning Global

Print denne siden

Månedsrapport mars

Aktiv Forvaltning Global leverte en avkastning på 0,65 prosent i mars. I forrige måned fortsatte aksjemarkedet å være turbulent som følge av Russlands invasjon av Ukraina, men halvveis i mars snudde markedet oppover og endte totalt sett positivt. Høye energipriser sørget for at kronen styrket seg betydelig, og på et tidspunkt var oljeprisen oppe i hele 135 dollar fatet.

Den beste bidragsyteren i mars ble den canadiske sinkprodusenten Trevali Mining. Krigen i Ukraina har skapt et sterkt hopp i metallpriser, og som følge av dette hadde selskapet en positiv utvikling. Den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk leverte også en bra måned. Selskapet hadde kapitalmarkedsdag i begynnelsen av måneden, og viser til en sterk pipeline for medikamenter innen insulin og vekttap.

Africa Oil, som var den sterkeste bidragsyteren i februar, ble den svakeste i mars. Oljeprisen fortsetter å være høy, men vi opplevde at sykliske aksjer korrigere noe tilbake da aksjemarkedet snudde opp i andre halvdel av mars. Vi solgte rundt halve posisjonen før denne korreksjonen. Den svenske online-casino leverandøren Evolution, hadde også en svak måned, til tross for rekordmange spillere.

Avkastning * Aktiv forvaltning Indeks**
Sist måned 0,65 % 2,02 %
Hittil i år -10,01 % -8,21 %
Siste år -5,79 % 9,10 %
*Avkastning oppgis fratrukket alle kostnader og avkastningen reflekterer en portefølje bestående av 100 prosent aksjer.
** Indeks er 50 prosent MSCI norden og 50 prosent MSCI world.
Fem beste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Trevali Mining 3,51 % 0,64 %
Novo Nordisk 6,95 % 0,61 %
Elkem 3,41 % 0,45 %
Bouvet 5,43 % 0,45 %
Lifco 3,16 % 0,37 %
Sum 2,52 %

 

Fem svakeste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Africa Oil 6,15 % -1,27 %
Evolution 4,84 % -0,60 %
Sinch 1,35 % -0,28 %
Eastnine 2,76 % -0,20 %
Toro 1,86 % -0,19 %
Sum -2,54 %

 

10 største investeringer Vekt
Novo Nordisk 7,10 %
Africa Oil 5,69 %
Bouvet 5,56 %
Microsoft 5,45 %
Evolution 4,57 %
Embracer 3,97 %
Golden Ocean 3,79 %
Elkem 3,67 %
Trevali Mining 3,50 %
Lifco 3,34 %

Simen Andrè Aarsland Øgreid

Sandnes, 07.04.2022

Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.

Print denne siden

Kraft Finans - Natur

Aktiv Forvaltning Global

Print denne siden

Månedsrapport februar

Aktiv Forvaltning Global leverte en negativ avkastning på 1,95 prosent i februar. Forrige måned ble meget volatil – preget av krigen som nå finner sted i Ukraina. Vi håper og krysser fingrene for at det fortsatt kan finnes en fredelig og diplomatisk løsning på konflikten.

Selv om spekulasjonene var høye flere uker i forkant av krigen, kom invasjonen overraskende på markedet, og skapte store utsalg – både i aksjer, renter og energi.

Det er imidlertid under volatile tider, det er viktig å minne om langsiktighet som aksjeinvestor. Høy volatilitet er prisen man må betale for å kunne ta del i den verdiskapningen som skjer i aksjemarkedet. Som forvalter er hovedfokuset å eie solide kvalitetsaksjer. Dette er aksjer som fortsetter å skape verdier for aksjonærene, uavhengig av hvordan kursene svinger. Økt volatilitet er for oss aktive forvaltere, en mulighet til å konsentrere porteføljen enda mer mot kvalitet, noe som vi tror vil gi bra avkastning over tid.

Den beste bidragsyteren i februar ble oljeprodusenten Africa Oil. Et fat nordsjøolje koster i skrivende stund hele 112 dollar. Vi må 10 år tilbake i tid for å finne lignende prisnivåer. Prisnivået skyldes usikkerheten rundt tilgangen på olje og gass, siden Russland nå blir truffet av sterke sanksjoner. Det norske teknologiselskapet StrongPoint hadde også en bra måned etter at de la frem et sterkt resultat.

Meta Platforms hadde en svak måned. De la i februar frem et relativt greit resultat, men kom samtidig med en svak guiding. Vi tror Mark Zuckerberg er overdrevent negativ til konkurransesituasjonen mot andre sosiale medier. Selskapet blir sett på som et monopol i verdenssammenheng, noe som Meta selv mener de ikke er. Vi er derfor fortsatt positive til selskapet, men på grunn av den økte volatiliteten venter vi med å øke posisjonen. Eastnine ble også en svak bidragsyter, siden 15 prosent av markedsverdien deres er eksponert mot en russisk motebutikk.
Vi solgte oljeserviceselskapet Archer. Gjeldsbyrden i selskapet har etter vårt syn blitt altfor høy, og vi syns dette er en dårlig eksponering, selv med de høye energipriser. Vi brukte pengene til å øke eksponeringen mot Evolution, Microsoft og Atlas Copco.

Selv om markedet for tiden er preget av stor usikkerhet, er vi på vegne av selskapene vi eier positive til fremtiden. Vi eier selskaper med høy kapitalavkastning, positiv vekst, og lite gjeld. Verden vil på et eller annet tidspunkt normaliseres igjen, men akkurat nå er det vanskelig å spå når dette vil skje. Vi tror imidlertid at når dette skjer, så vil dette reflekteres i høyere avkastning til aksjonærene.

Når det gjelder situasjonen i Ukraina, og markedet generelt, så følger vi den tett, og hvis det blir nødvendig vil vi komme med nye oppdateringer til dere.

Avkastning* Aktiv forvaltning Indeks**
Sist måned -1,95 % -4,10 %
Hittil i år -10,59 % -10,02 %
Siste år -3,55 % 9,10 %
*Avkastning oppgis fratrukket alle kostnader og avkastningen reflekterer en portefølje bestående av 100 prosent aksjer.
** Indeks er 50 prosent MSCI norden og 50 prosent MSCI world.
Fem beste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Africa Oil 5,74 % 2,00 %
Golden Ocean 3,49 % 1,14 %
StrongPoint 3,16 % 0,34 %
Boliden 2,53 % 0,25 %
Novo Nordisk 1,54 % 0,16 %
Sum 3,89 %

 

Fem svakeste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Meta Platforms 2,40 % -1,09 %
Eastnine 3,49 % -0,61 %
Embracer 4,30 % -0,60 %
Alibaba 1,68 % -0,30 %
Norsk Solar 1,41 % -0,30 %
Sum -2,90 %

 

10 største investeringer Vekt
Africa Oil 7,15 %
Novo Nordisk 6,61 %
Microsoft 5,35 %
Evolution 5,20 %
Bouvet 5,16 %
Embracer Group 4,11 %
Golden Ocean 3,97 %
StrongPoint 3,30 %
Elkem 3,24 %
Lifco 3,01 %

Simen Andrè Aarsland Øgreid

Sandnes, 03.03.2022

Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.

Print denne siden

Kraft Finans - Natur

Aktiv Forvaltning Global

Print denne siden

Månedsrapport januar

Aktiv Forvaltning Global leverte en negativ avkastning på 8,8 prosent i januar. Måneden startet positivt, men ganske raskt korrigerte markedet kraftig ned, spesielt i teknologisegmentet.

Det var generelt sett mye uro i markedet i januar. Spesielt fremskyndte rentehevninger, nedtrapping av støttekjøp fra sentralbankene i USA, og usikkerheten rundt Russland og Ukraina sørget for en svak utvikling i aksjemarkedet.

Disse faktorene har bidratt til at vi har fått en klassisk korreksjon i markedet. Aksjer som har gått bra det siste året selges ned og kortsiktige investorer roterer inn i mer defensive aksjer. Også i Aktiv Forvaltning Global merket vi denne effekten da de mer defensive posisjonene gjorde det bedre enn for eksempel aksjene som gjorde det bra i 2021 – blant annet teknologi og våre svenske aksjer. Vi er imidlertid ikke bekymret for dette, siden vi må helt tilbake til mars 2020 forrige gang segmenter korrigerte like mye. Det er etter vårt syn ingenting fundamentalt som har endret seg den siste måneden, og vi tror disse bevegelsene over tid vil korrigere tilbake.

Den sterkeste bidragsyteren ble det canadiske oljeselskapet Africa Oil. Oljeprisen bikket også 90 dollar per fat i januar, noe som var kursdrivende for Africa Oil. Elkem hadde også en bra måned etter svak utvikling i siste kvartal 2021. Selskapet handles til over 20 prosent direkteavkastning og gir over 10 prosent utbytte, noe vi mener ikke er reflektert i kursen.

De svakeste bidragsyterne var hovedsakelig våre svenske aksjer. I 2021 var den svenske børsen en av årets beste med en avkastning på 33 prosent, og det svenske selskapet Instalco, som vi er investert i, leverte i fjor en avkastning på 75 prosent. Heller ikke her oppfatter vi at noe fundamentalt har endret seg for Instalco, men på grunn av korreksjonen solgte markedet ned aksjer som leverte bra i 2021. Vi benyttet derfor muligheten til å øke eksponeringen i selskapet. Vi så en lignende effekt i det svenske selskapet Lifco.

Vi brukte svakheten i teknologisegmentet i USA til å ta en ny posisjon i Applied Materials. Enkelt fortalt er dette selskapet en «pick and shovel»-leverandør til chipindustrien, noe som vil si at de leverer utstyr som brukes til å produsere chiper. Dette er et selskap med høy kapitalavkastning, god vekst og har eksponering mot chipindustrien. Denne industrien opplever sterk vekst, noe vi tror kommer til å vare i flere år. Vi solgte unna litt av posisjonen i Boliden for å finansiere kjøpet.

Vi har i hovedsak brukt januar til å konsentrere porteføljen enda mer mot de største selskapene i porteføljen. Når markedet korrigerer, uten åpenlyse fundamentale endringer i selskapene, syns vi det er en god mulighet til å øke eksponeringen mot selskapene vi liker best.

Avkastning* Aktiv forvaltning Indeks**
Sist måned -8,81 % -6,18 %
Hittil i år -8,81 % -6,18 %
Siste år 7,04 % 16,95 %
*Avkastning oppgis fratrukket alle kostnader og avkastningen reflekterer en portefølje bestående av 100 prosent aksjer.
** Indeks er 50 prosent MSCI norden og 50 prosent MSCI world.
Fem beste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Africa Oil 4,67 % 0,47 %
Elkem 2,90 % 0,21 %
Boliden 2,96 % 0,20 %
Archer 1,78 % 0,17 %
Alibaba 1,66 % 0,10 %
Sum 1,15 %

 

Fem svakeste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Trevali Mining 3,91 % -1,17 %
Lifco 3,09 % -0,76 %
Evolution 5,09 % -0,70 %
Instalco 2,58 % -0,69 %
Eastnine 3,71 % -0,62 %
Sum -3,94 %

 

10 største investeringer Vekt
Novo Nordisk 6,32 %
Bouvet 5,36 %
Africa Oil 5,06 %
Microsoft 5,01 %
Evolkution 4,87 %
Embracer 4,64 %
Eastnine 3,53 %
Meta Platforms 3,27 %
Elkem 3,08 %
Lifco 3,02 %

Simen Andrè Aarsland Øgreid

Sandnes, 06.02.2022

Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.

Print denne siden

Kraft Finans - Natur

Aktiv Forvaltning Global

Print denne siden

Månedsrapport desember

Aktiv Forvaltning leverte en avkastning på 1,6 prosent i desember. For 2021 i sin helhet leverte porteføljen 17,27 prosent avkastning.

Etter en svak november måned, endte aksjemarkedet med å korrigere opp i årets siste måned. I desember styrket også kronen seg betydelig på grunn av rentehevelse i Norge og en sterk oljepris.

Den beste bidragsyteren i desember ble Evolution. I forrige månedsrapport omtalte vi at selskapet var den svakeste bidragsyteren i november, og at bakgrunnen var diverse anklager mot selskapet. Vi har hele tiden ment at det ikke er hold i disse anklagene. Vi benyttet derfor kursfallet til å øke posisjonen vår, og i det korte bildet har vi fått godt betalt for det. Sterke råvarepriser bidro til at også Boliden leverte en god måned.

Den svakeste bidragsyteren i desember ble Canadian Solar. Vi ser lite nyheter som forklarer nedgangen, og vi ser derfor på dette som vanlige svigninger. Deckers, som er en skodesigner og distributør, var også en svak bidragsyter, og dette skyldes i i hovedsak oppblomstringen av Omicron-varianten.

I desember solgte vi posisjonen i det russiske telekomselskapet Veon. Kapitalen brukte vi til å øke eksponeringen i den finske heisprodusenten Kone, og i den svenske serieentreprenøren Lifco.

Avkastning* Aktiv forvaltning Indeks**
Sist måned 1,65 % 1,93 %
Hittil i år 17,27 % 23,71 %
Siste år 17,27 % 23,71 %
*Avkastning oppgis fratrukket alle kostnader og avkastningen reflekterer en portefølje bestående av 100 prosent aksjer.
** Indeks er 50 prosent MSCI norden og 50 prosent MSCI world.
Fem beste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Evolution 4,64 % 1,26 %
Boliden 3,86 % 0,33 %
StrongPoint 3,09 % 0,25 %
Atlas Copco 2,32 % 0,22 %
Lifco 2,92 % 0,21 %
Sum 2,27 %

 

Fem svakeste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Canadian Solar 1,67 % -0,41 %
Deckers Outdoor 2,47 % -0,34 %
Embracer 4,50 % -0,20 %
Africa Oil 4,49 % -0,17 %
Alibaba 1,59 % -0,17 %
Sum -1,29 %

 

10 største investeringer Vekt
Novo Nordisk 7,12 %
Bouvet 5,41 %
Evolution 4,97 %
Microsoft 4,78 %
Embracer 4,59 %
Africa Oil 4,16 %
Eastnine 3,93 %
Boliden 3,79 %
Trevali Mining 3,58 %
Lifco 3,54 %

Simen Andrè Aarsland Øgreid

Sandnes, 06.01.2022

Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.

Print denne siden

Kraft Finans - Natur

Aktiv Forvaltning Global

Print denne siden

Månedsrapport november

Aktiv Forvaltning leverte en negativ avkastning på -2,71* prosent i november. Ved utgangen av november har porteføljen levert en avkastning på 16,26* prosent hittil i år.

Starten på november var relativt bra, men etter hvert begynte markedet å bekymre seg for inflasjon, endringer i den amerikanske pengepolitikken og oppblomstring av koronasmitte. Målt i lokal valuta endte de fleste markedene ned, men målt i norske kroner endte markedene positivt, siden et oljeprisfall bidro til å svekke den norske kronen betydelig.

Den beste bidragsyteren i november ble den svenske spillprodusenten Embracer. Selskapet leverte kvartalsrapport der de meldte om noen spillforsinkelser som gjør at deler av inntekten blir flyttet frem i tid. Til gjengjeld fikk vi for første gang veiledning på fremtidig inntjening, og den lå over konsensus. Selskapet planlegger å utgi 25 AAA-spill innen 2026. Dette er typisk spill som har høyere utviklingskostnader og markedsbudsjett enn andre spill. Bouvet leverte også en god kvartalsrapport, og november ble derfor en solid måned etter at aksjekursen har utviklet seg relativt sideslengs i hele år.

På den negative siden finner vi det svenske selskapet Evolution, som er bakgrunnen for mesteparten av den negative utviklingen i november. Dette selskapet har vært en av de beste bidragsyterne i fondet det siste året, men på grunn av en negativ anonym rapport, fikk selskapet en særdeles dårlig måned. Vi har brukt mye tid på å gjennomgå påstandene i rapporten og vært i dialog med selskapet flere ganger. Hovedfunnene våre er at dette sannsynligvis er et svakt forsøk på å svartmale selskapet (sannsynligvis av shortere), og de fleste påstandene er tilsynelatende lite troverdige. Selskapet har vært aktivt ute for å forsvare seg mot påstandene. I tillegg har det den siste tiden blitt gjennomført flere innsidekjøp, og selskapet har også annonsert et tilbakekjøpsprogram på 200 millioner euro i etterkant av rapporten. Vi har derfor kjøpt flere aksjer i selskapet under kursfallet, og tror dette er en kortsiktig mulighet til å få kjøpe flere «billige» aksjer i et kvalitetsselskap. Det er naturligvis kjedelig at dette i det korte bildet påvirker porteføljen negativt, men for vår lange investeringshorisont er det positivt at vi kan øke eksponeringen på lavere priser.

Avkastning** Aktiv forvaltning Indeks***
Sist måned -2,71 % 3,32 %
Hittil i år 16,26 % 21,38 %
Siste år 24,28 % 22,65 %
* Tallene i denne månedsrapporten, kan avvike noe fra Aktiv Forvaltnings-porteføljen din i Nordnet. Avkastning i vedlagt rapport er basert på en speilet portefølje i Bloomberg. Det er forventet at eventuelle avvik er borte ved neste månedsrapportering.
* *Avkastning oppgis fratrukket alle kostnader og avkastningen reflekterer en portefølje bestående av 100 prosent aksjer.
*** Indeks er 50 prosent MSCI norden og 50 prosent MSCI world.
Fem beste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Embracer 4,13 % 0,92 %
Bouvet 5,17 % 0,55 %
Microsoft 4,77 % 0,34 %
Novo Nordisk 6,32 % 0,29 %
Deckers Outdoor 2,59 % 0,22 %
Sum 2,32 %

 

Fem svakeste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Evolution 4,60 % -1,45 %
Trevali Mining 4,19 % -1,21 %
Bakkafrost 2,02 % -0,54 %
Archer 1,71 % -0,40 %
Elkem 2,78 % -0,36 %
Sum -3,96 %

 

10 største investeringer Vekt
Novo Nordisk 7,12 %
Bouvet 5,41 %
Microsoft 4,97 %
Evolution 4,78 %
Africa Oil 4,59 %
Embracer 4,16 %
Boliden 3,93 %
Eastnine 3,79 %
Trevali 3,58 %
Meta Platforms 3,33 %

Simen Andrè Aarsland Øgreid

Sandnes, 21.12.2021

Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.

Print denne siden

Kraft Finans - Natur

Aktiv Forvaltning Global

Print denne siden

Månedsrapport oktober

Aktiv Forvaltning leverte en avkastning på 2,04 prosent i oktober. Ved utgangen av oktober har porteføljen levert en avkastning på 18,97 prosent hittil i år.

Forrige måned ble generelt sett en sterk måned for aksjer, og aksjemarkedet i USA leverte den sterkeste måneden siden november 2020. Oljeprisen steg fra $78 til over $84, noe som førte til at kronen styrket betydelig i oktober, og dermed bidro til å dra ned fondets avkastning. Dette er imidlertid svingninger som over tid netter seg ut. Rapporteringssesongen for tredje kvartal er godt i gang. Generelt sett ser vi et bra momentum i aksjenes inntjening, noe som driver markedet oppover.

Metallprisene, inkludert sink, steg veldig mye i starten av forrige måned, men roet seg noe ned mot slutten av måneden. Dette bidro til at det kanadiske miningselskapet, Trevali Mining, ble den sterkeste bidragsyteren i oktober. Microsoft var et av selskapene som rapporterte kvartalstall i oktober, og kunne vise til 20% prosent topp- og bunnlinjevekst. Dette er imponerende for et selskap som omsetter for 176 milliarder dollar årlig. Skysegmentet «Microsoft Cloud» har vokst 30 prosent de siste 12 månedene og dette segmentet står snart for halvparten av selskapets inntekter. Markedet reagerte positivt, og selskapet ble derfor en av de beste bidragsyterne i oktober. Vi er veldig positive til utviklingen og dette kommer til å fortsette å være en av de største posisjonene i fondet.
På den negative siden leverte StrongPoint en dårlig måned. Selskapet falt tilbake på en relativt dårlig kvartalsrapport. Selskapet sliter med flaskehalser i de globale forsyningskjedene, som flytter en del av inntektene lenger frem i tid. Selskapet holder likevel fast på sine langsiktige finansielle mål. Vi tror de kan levere på disse, og har derfor valgt å beholde posisjonen.

Vi kjøpte inn to nye posisjoner i oktober. Det ene er det sosiale netttverket Facebook, som også eier Instagram og Whatsapp. Kort tid etter vårt aksjekjøp kom meldingen om at de skifter navn til Meta, noe som er et ledd i Mark Zuckerburg sin fremtidige satsning på den virtuelle verden, også kalt «Metaverse». Selskapet har hatt relativt dårlig sentiment de siste årene, men fortsetter å levere to-sifret topp- og bunnlinjevekst. Vi tror markedets bekymringer rundt selskapet er overvurderte, og vi mener det er få grunner til at selskapet skal handles til 30 prosent rabatt i forhold til teknologiindeksen Nasdaq.

Det andre posisjonen er Deckers Outdoor, som blant annet eier merkevaren Ugg og Hoka. Selskapet har en lang historie med å levere bra vekst og god kapitalavkastning. Vi synes spesielt Hoka-merkevaren er sterk, og ser at denne tar en større og større andel av inntektene, noe som er positivt. Selskapet falt rundt 30 prosent etter at Nike, som følge av lockdown i Vietnam, advarte mot supplyproblemer. Mesteparten av produksjonen til Deckers Outdoor er i Vietnam, men vi synes kursfallet var en overdrivelse, og benyttet muligheten til å ta en posisjon. Over tid så er dette ting som vil normalisere seg, og om det har negativ påvirkning et kvartal eller to, har liten betydning på selskapsverdien over tid.

Avkastning* Aktiv forvaltning Indeks**
Sist måned 2,04 % 1,82 %
Hittil i år 18,97 % 17,48 %
Siste år 45,64 % 25,06 %
* Avkastning oppgis fratrukket alle kostnader og avkastningen reflekterer en portefølje bestående av 100 prosent aksjer.
** Indeks er 50 prosent MSCI norden og 50 prosent MSCI world.
Fem beste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Trevali Mining 4,54 % 1,15 %
Africa Oil 5,43 % 0,71 %
Bouvet 4,45 % 0,61 %
Microsoft 4,20 % 0,57 %
Novo Nordisk 5,62 % 0,53 %
Sum 3,57 %

 

Fem svakeste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
StrongPoint 3,63 % -0,67 %
Golden Ocean 2,84 % -0,50 %
Elkem 3,17 % -0,40 %
Kindred Group 3,13 % -0,39 %
Kahoot 1,01 % -0,22 %
Sum -2,18 %

 

10 største investeringer Vekt
Novo Nordisk 6,01 %
Africa Oil 5,46 %
Trevali Mining 4,85 %
Evolution 4,83 %
Bouvet 4,80 %
Microsoft 4,58 %
Embracer 3,75 %
Eastnine 3,64 %
Boliden 3,33 %
Kindred 3,11 %

Simen Andrè Aarsland Øgreid

Sandnes, 08.11.2021

Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.

Print denne siden

Kraft Finans - Natur

Aktiv Forvaltning Global

Print denne siden

Månedsrapport september

Aktiv Forvaltning leverte en negativ avkastning på 5,58 prosent i september, mens indeks endte ned 4,09 prosent. Ved utgangen av september har porteføljen levert en avkastning på 16,59 prosent hittil i år.

September var generelt sett en vanskelig måned for aksjemarkedet. Etter at markedet nådde tidenes toppnotering tidligere i år, har det vært lite svingninger, men i starten av september begynte det å korrigere relativt kraftig – og denne korreksjonen pågår fortsatt. De siste 12 månedene er imidlertid Aktiv Forvaltning opp 38,47 prosent, mens indeks er opp 20,7 prosent.

I september opplevde vi at energiprisene steg til høye nivåer, og samtidig økte både korte og lange renter. Dette har hatt en negativ påvirkning på de aksjene vi definerer som kvalitet, men styrket aksjer som er av mer syklisk natur. Vi tror imidlertid at dette er mer kortsiktige effekter, og når vi ser at markedet stabiliserer seg, kommer vi til å vekte mer over i det vi mener er kvalitetsaksjer. Vi er mest opptatt av selskapenes langsiktige fundamentale utvikling, da det er den som gir god avkastning over tid.

Tre av de beste bidragsyterne i måneden som gikk var selskaper som har eksponering mot olje eller oljeindustrien. Oljeprisen handles i skrivende stund til rundt 80 dollar per fat, som er en pris vi ikke har sett siden 2018. Africa Oil nyter godt av denne utviklingen, både igjennom egen produksjon, og selskapene de har en finansiell posisjon i.

De negative bidragsyterene var hovedsakelig innen industri, sykliske forbruksvarer og kommunikasjon. Noen av disse selskapene, som eksempelvis svenske Instalco, har tidligere i år hatt en sterk utvikling. Instalco er et av Nordens ledende installasjonsselskaper innen blant annet varme, elektro og ventilasjon. Aksjen handles på relativt høye multipler, i et svensk marked som har vært ekstremt bra i år. Sannsynligvis falt selskapet på grunn av rentesensitivitet, som vi tror er en kortsiktig effekt, da selskapets fundamentale utvikling over tid er den viktigste faktoren i aksjeutvikling.

Avkastning Aktiv forvaltning Indeks
Sist måned -5,58 % -4,09 %
Hittil i år 16,59 % 15,37 %
Siste år 38,47 % 20,70 %
* Avkastning oppgis fratrukket alle kostnader og avkastningen reflekterer en portefølje bestående av 100 prosent aksjer.
** Indeks er 50 prosent MSCI norden og 50 prosent MSCI world.
Fem beste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Archer 1,54 % 0,38 %
Africa Oil 4,35 % 0,16 %
Elkem 3,13 % 0,08 %
Kahoot 1,09 % 0,06 %
Norsk Solar 1,65 % 0,05 %
Sum 0,73 %

 

Fem svakeste bidragsytere Snittvekt Bidrag %
Kindred 4,13 % -0,73 %
Embracer Group 3,50 % -0,53 %
Instalco 3,06 % -0,51 %
Trevali Mining 3,87 % -0,51 %
Kone 2,05 % -0,31 %
Sum -2,59 %

 

10 største investeringer Vekt
Novo Nordisk 5,44 %
Africa Oil 5,09 %
Evolution 4,98 %
Bouvet 4,32 %
Microsoft 4,14 %
Trevali Mining 3,85 %
Strongpoint 3,81 %
Golden Ocean 3,77 %
Kindred 3,66 %
Eastnine 3,56 %

 

Simen Andrè Aarsland Øgreid

Sandnes, 08.10.2021

Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.

Print denne siden